Metodické aktuality č. 1/2013

Úvodní číslo nového ročníku Metodických aktualit je zaměřeno na podnikání a jinou samostatnou výdělečnou činnost fyzických osob. Ing. Jana Pilátová se ve svém příspěvku detailněji zabývá vymezením jednotlivých druhů příjmů a správným stanovením dílčího základu daně u OSVČ vedoucích daňovou evidenci. Naleznete v něm i návod, jak postupovat při výpočtu příjmů spoluvlastníka či účastníka sdružení, které není právnickou osobou, nebo jak rozdělovat příjmy a výdaje na spolupracující osoby.

Bližší informace k právní úpravě neziskových organizací vyplývající z nového občanského zákoníku pro Vás připravil Ing. Pavel Janda.

Ani v tomto čísle nechybí odborná stanoviska k dotazům z praxe. Dozvíte se, jak správně postupovat při účtování obchodních vztahů vyplývajících z mandátní a komisionářské smlouvy nebo při zcizení a následném vrácení dlouhodobého majetku. Řada dotazů směřuje do oblasti DPH (v jejich rámci je řešena např. problematika přenesené daňové povinnosti či zajišťovací depozitum), daní z příjmů či pracovněprávní oblasti. Věnovali jsme se také tématu peněžité půjčky, tentokrát však z jiného pohledu než daňového.

Vyšlo: 19. 12. 2012

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz .

Chcete, aby se o Vašich produktech nebo službách cíleně dozvěděli účetní, auditoři, daňoví poradci a podnikatelé po celé ČR? Inzerujte v našem odborném časopise Metodické aktuality Svazu účetních. Bližší informace sdělíme na metodika@ucetni.cz nebo na tel.: 221 505 406

Vydal Svaz účetních České republiky dne 1. 1. 2013

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH  PUBLIKACE METODICKÉ  AKTUALITY č. 1_2013:
 

I. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍJMY                                                               
    Z PODNIKÁNÍ A JINÉ SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI
1. Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
2. Tvorba dílčího základu daně u příjmů z podnikání a jiné samostatné
     výdělečné činnosti

2.1. Paušální výdaje
2.2. Daňová evidence
3. Výpočet příjmu spoluvlastníka
4. Výpočet příjmu účastníka sdružení, které není právnickou osobou
5. Výpočet příjmů spolupracujících osob
6. Úpravy základu daně při přechodu z paušálních výdajů na daňovou evidenci

II. PRÁVNÍ ÚPRAVA NĚKTERÝCH NEZISKOVÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB PODLE
     NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
A) Přechodná ustanovení nového občanského zákoníku

1. Úvod
2. Obecná přechodná ustanovení k právnickým osobám
3. Zájmová sdružení právnických osob
4. Smíšené obchodní komory
5. Obecně prospěšné společnosti
6. Nadace a nadační fondy
7. Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.
8. Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů evidované podle
    zákona č. 83/1990 Sb.
9. Společenství vlastníků jednotek

B) Nová právní úprava neziskových právnických osob
1. Obecná ustanovení k právnickým osobám
2. Spolek
3. Fundace
4. Ústav
5. Společenství vlastníků jednotek

C) Navazující legislativa k OZ
1. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rektifikace soukromého
    práva hmotného
2. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
3. Novela občanského soudního řádu
4. Zákon o zvláštních řízeních soudních
5. Zákon o katastru nemovitostí
6. Další předpisy navazující na nový OZ
D) Účinnost OZ

III. AKTUÁLNÍ INFORMACE
1. Informace Generálního finančního ředitelství v souvislosti se zapojením české daňové
    správy do realizace důchodové reformy
2. Rozhodnutí o prominutí úhrady platebních povinností na dani z příjmů z důvodu
     mimořádných událostí
3. Pokyn GFŘ D – 10 ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným mezi
    spojenými osobami/sdruženými podniky
IV. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Přenesení daňové povinnosti – dlouhodobé dodavatelské smlouvy
2. Poskytnutí půjčky mandatáři
3. Poplatky za platby ze zahraničí
4. Proplacení letenek ze sociálního fondu
5. Mandátní a komisionářská smlouva
6. Členské příspěvky zájmovému sdružení právnických osob
7. Přeprava zboží do ČR poskytnutá německému dodavateli
8. Zajišťovací depozitum a DPH
9. Pronájem garsoniér
10. Prodej nápojů z automatu a DPH
11. Pracovní smlouva se společníkem – jednatelem
12. Odměny členů SVJ v roce 2012
13. Zcizený a následně vrácený dlouhodobý majetek
14. Poskytování stravenek pouze některým zaměstnancům
15. Výpočet stravného při dvoudenní tuzemské pracovní cestě
16. Položení zámkové dlažby
17. Pracovní úraz a náhrada za ztrátu na výdělku
18. Chybný daňový doklad
19. Časopis pro německého plátce
20. Opláštění garážových vrat
21. DPH – přenesení daňové povinnosti dle § 92e
22. Srážky stravování
23. Převod podnikatelské činnosti z fyzické osoby na právnickou osobu
24. Účet 381 náklady příštích období
25. Zatřídění haly pro účely daňových odpisů
26. Pohledávky nabyté postoupením a možnost tvorby daňových opravných položek
27. Prodej valut
28. Návštěva lékaře a nárok na pracovní volno
29. Smlouva o půjčce
30. Zubní ordinace a laboratoř, pronájem nebytových prostor z hlediska DPH
31. Zboží za protislužbu
 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ