Metodické aktuality č. 5/2012

K prvnímu lednu tohoto roku nabyla účinnosti řada novel účetních předpisů. V rámci MA č. 5/2012 bychom Vás chtěli upozornit na některé významné změny v zákoně o účetnictví a v prováděcí vyhlášce pro podnikatele. Ing. Jana Pilátová se ve svém odborném komentáři zaměřila na novou úpravu podmínek pro uplatnění hospodářského roku, pravidel pro přechod z kalendářního roku na hospodářský rok a zpět a na další změny týkající se účetního období. Přiblíží Vám také změny ve vykazování rezervy na daň z příjmů v rozvaze. V rámci výkladu se dále věnuje novému § 15a prováděcí vyhlášky pro podnikatele a na konkrétních příkladech Vám objasní, jak se bude od roku 2013 postupovat při prvním účtování o odložené dani a při opravě významných chyb nákladů a výnosů minulých účetních období. V této souvislosti se blíže seznámíte i se dvěma Interpretacemi Národní účetní rady I - 3 a I - 11.

Redakce časopisu obdržela v průběhu března velké množství dotazů, se zpracovanými stanovisky se můžete seznámit v dalším textu publikace. Opakovaně se v nich vracíme k problematice přenesené daňové povinnosti u DPH ve stavebnictví, řešili jsme daňovou uznatelnost nákladů či výdajů a uplatňování slev na dani z příjmů, zodpověděli jsme i několik dotazů z oblasti sociálního a zdravotního pojištění OSVČ nebo cestovních náhrad.

Vyšlo: 18. 4. 2012

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.
Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz .

Vydal Svaz účetních České republiky dne 15. 4. 2012

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................ obalka ma

I. ÚČETNÍ NOVINKY ROKU 2012
1. Účetní období
2. Interpretace Národní účetní rady
3. Nová položka „Jiný výsledek hospodaření minulých let“
3.1. Účtování o odložené dani prvním rokem
3.2. Významné opravy chyb minulých let
3.2.1. Vyhláška a standardy platné do konce účetního období započatého v roce 2012
3.2.2. Interpretace Národní účetní rady I - 11
3.2.3. Změna ve vyhlášce pro účetnictví podnikatelů platná od účetního období započatého v roce 2013
4. Rezerva na daň z příjmů
5. Přeměny obchodních společností

II. STANOVISKA K DOTAZŮM
1. Dohody o provedení práce
2. Výměna výtahů
3. Náklady na získání certifikátu zaměstnancem
4. Fotovoltaické panely a DPH
5. Ustanovení § 92e zákona o dani z přidané hodnoty
6. Prohlídky, zkoušky, údržby a opravy výtahů
7. Nastavení a přeladění satelitů - uplatnění DPH
8. Dodání kuchyňské desky včetně montáže
9. Uplatnění DPH u elektroinstalačních prací
10. Oprava potrubí a DPH
11. Vyrovnání odpočtu daně
12. DPH při dovozu zboží
13. Neprodejné zboží u fyzické osoby
14. Studentka VŠ – slevy na dani a daňové zvýhodnění
15. Ustanovení § 66d obchodního zákoníku
16. Slevy na dani z příjmů fyzických osob
17. Pozdní úhrady nájemného a poplatky z prodlení
18. Sociální a zdravotní pojištění u OSVČ - studenta
19. Povinnost dokládat důvody pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti
20. Uplatnění paušálních výdajů
21. Odpisy fotovoltaického systému
22. Finanční odměna od Ministerstva kultury
23. Stravné při zahraniční pracovní cestě