Metodické aktuality č. 4/2012

Letošní změny v oblasti DPH vyplývají ze tří novel zákona o dani z přidané hodnoty. Nejvýznamnější a odbornou veřejností nejvíce diskutovanou změnou je zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací. Nová pravidla uplatňování DPH v oblasti stavebnictví nabyla účinnosti 1. 1. 2012, a to v souladu s novelou č. 47/2011 Sb. V souladu s další novelou (zákon č. 370/2011 Sb.) se pro rok 2012 zvýšila snížená sazba daně z 10 % na 14 % a byly provedeny některé další dílčí metodické změny, týkající se oprav základu a výše daně, náležitostí opravných daňových dokladů a uplatnění nároku na odpočet daně. V návaznosti na zdravotnickou reformu byla schválena třetí novela - zákon č. 375/2011 Sb., který nabývá účinnosti až 1. 4. 2012 a obsahuje nové vymezení zdravotních služeb osvobozených od DPH. V rámci první kapitoly tohoto čísla MA se ing. Václav Benda zaměřil na změny DPH v oblasti stavebnictví a zdravotnictví a jako samostatné a velmi aktuální téma zpracoval problematiku uplatňování DPH u osobních automobilů (uplatnění nároku na odpočet daně při částečném využití pro osobní potřebu, tři možné režimy uplatňování daně při prodeji, úprava uplatněného odpočtu).

Druhou část publikace tvoří odborná stanoviska k dotazům z praxe. Potřebujete poradit jak postupovat při tvorbě daňové rezervy na opravy hmotného majetku, chcete-li příslušné peněžní prostředky uložit na zahraniční účet vedený v EUR? Řešíte jak správně ocenit zásoby v účetnictví, účtovat o zakázkách, o nákladech na získání certifikátu, nebo provádět opravu nákladů minulého roku? Má korekce uplatněného odpočtu DPH u dlouhodobého majetku, provedená na konci roku, vliv na jeho pořizovací cenu? Na tyto i další zajímavé dotazy naleznete odpověď v Metodických aktualitách č. 4/2012.

Vyšlo: 14. 3. 2012

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.
Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz.

 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 3. 2012

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................ obalka ma

I. NOVINKY DPH OD 1. 1. 2012
1. Úvod
2. Změny ve stavebnictví

2.1. Přenesení daňové povinnosti u stavebních prací
2.2. Změna sazby DPH u bytové výstavby
3. Změny ve zdravotnictví
4. DPH u osobního automobilu

4.1. Uplatnění DPH při využívání osobního automobilu pro osobní potřebu
4.1.1. Postup u osobního automobilu pořízeného před 1. 4. 2011
4.1.2. Postup u osobního automobilu pořízeného od 1. 4. 2011
4.2. Úprava odpočtu
4.3. Prodej osobního automobilu
4.3.1. Prodej osobního automobilu pořízeného do 1. 4. 2009
4.3.2. Prodej osobního automobilu pořízeného od 1. 4. 2009 do konce března 2011
4.3.3. Prodej osobního automobilu pořízeného od 1. 4. 2011

Přehled nejčastějších dotazů veřejnosti k aplikaci přenesení
daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Informace z Koordinačního výboru

II. STANOVISKA K DOTAZŮM
1. Kurz pro přepočet cizí měny
2. Dovoz materiálu na stavbu a uplatnění § 92e zákona
o dani z přidané hodnoty
3. Vznik povinného plátcovství k DPH
4. Přeprava uskutečněná slovenským neplátcem
5. Vstupní cena a odpisování bytového domu
6. Doklady při evidenci skladu
7. Výpočet úroků u půjčky
8. Rezerva na opravy hmotného majetku a uložení
peněžních prostředků
9. Ocenění zboží na skladě
10. Oceňování materiálu
11. Vklad spoluvlastnického podílu nemovitosti
do obchodního majetku
12. Pronájem nemovitosti ve spoluvlastnictví
13. Jednorázový příjem za překlad
14. Náklad jiného období
15. Elektronický bezpečnostní systém
16. DPH u pronájmu kancelářských prostor
17. Poměr použití motorového vozidla
18. DPH při poskytování služeb
19. Kurzové přepočty bankovního účtu
20. Stanovení míry opotřebení domácích elektrospotřebičů
21. Oprava střechy provedená nájemcem
22. Daňové zvýhodnění na dítě – prokázání nároku
a daňový bonus
23. Bioplynová stanice ve zkušebním provozu
24. Revize a tlakové zkoušky plynovodu
25. Náklady na vzdělání zaměstnance
26. Náklady na získání certifikátu
27. Účetní zobrazení čerpání dotace