Metodické aktuality č. 3/2012

 Od 1. ledna 2012 došlo k velkým změnám pracovněprávní legislativy. Nabyla účinnosti velká novela zákoníku práce - změny se dotkly např. pracovního poměru na dobu určitou, zkušební doby, odstupného, dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, pracovní doby a odměňování, dohody o provedení práce, dovolené. Byly novelizovány i další právní předpisy jako např. zákon o zaměstnanosti (nové vymezení nelegální práce a zpřísnění postihů za její využívání, kompenzace v případě nevyplacení odstupného, odbytného nebo odchodného) či zákon o inspekci práce. Úpravu úzce související s pracovněprávními vztahy obsahuje i část zákona o specifických zdravotních službách, který nabývá účinnosti 1. 4. 2012. Podrobnější komentář k nejdůležitějším změnám v oblasti pracovněprávních vztahů pro Vás připravila doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

V další části MA č. 3/2012 jsou publikovány odpovědi na dotazy našich čtenářů. V jejich rámci jsme řešili např. smlouvu o zajišťovacím převodu práva a postup účtování u věřitele v případě uplatnění zástavy (nemovitosti) na úhradu závazku dlužníka. Znovu jsme se vrátili k problematice odměn a zaměstnávání členů představenstva akciové společnosti, tentokrát z pohledu úpravy platné pro rok 2012. Zařazeny jsou také aktuální dotazy z oblasti DPH (vztahující se např. k uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací) či dotazy týkající se daňové problematiky společenství vlastníků jednotek.

Vyšlo: 15. 2. 2012

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz.

 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 2. 2012

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................ obalka ma

 I. ZMĚNY V PRACOVNÍM PRÁVU OD 1. 1. 2012
Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE

1. Změny zákoníku práce
1.1. Obecná ustanovení
1.2. Zkušební doba
1.3. Pracovní poměr na dobu určitou
1.4. Dočasné přidělení
1.5. Skončení pracovního poměru
1.5.1. Výpověď zaměstnance v souvislosti s přechodem
práv a povinností a kratší výpovědní doba
1.5.2. Rozšíření výpovědních důvodů
1.5.3. Zákaz výpovědi v ochranné době a výjimky
ze zákazu výpovědi
1.5.4. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
1.6. Odstupné
1.7. Moderační právo soudu při neplatném rozvázání
pracovního poměru
1.8. Dohoda o provedení práce
1.9. Pracovní doba
1.9.1. Rozvržení pracovní doby
1.9.2. Pružná pracovní doba
1.9.3. Definice „zaměstnance pracujícího v noci“
1.9.4. Konto pracovní doby – zpružnění a omezení
administrativní zátěže zaměstnavatele
1.10. Odměňování
1.10.1. Mzda za práci přesčas
1.10.2. Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
1.10.3. Plat a náhradní volno za práci přesčas
1.10.4. Smluvní plat
1.11. Cestovní náhrady
1.12. Překážky v práci
1.12.1. Překážky na straně zaměstnance
1.12.2. Překážky na straně zaměstnavatele – částečná
nezaměstnanost
1.13. Dovolená
1.14. Konkurenční doložka
1.15. Zástupci zaměstnanců, kolektivní smlouvy
1.15.1. Působení odborové organizace u zaměstnavatele
1.15.2. Vztahy odborové organizace a rady zaměstnanců
1.15.3. Jednání odborové organizace za zaměstnance
1.15.4. Zánik smluvní strany kolektivní smlouvy
1.15.5. Přechod závazků z kolektivní smlouvy
2. Zákon o specifických zdravotních službách
3. Změny zákona o zaměstnanosti

II. STANOVISKA K DOTAZŮM
1. Časové rozlišení nákladů
2. Dohoda o provedení práce a daň z příjmů fyzických osob
3. Převod družstevního bytu do vlastnictví člena družstva
– daňové povinnosti
4. Neuplatněné odpisy u dlouhodobého majetku
5. Výpočet odstupného a nevyčerpaná dovolená
6. Darovaný materiál
7. Pořízení nákladního automobilu z Německa a DPH
8. Vložení traktoru do obchodního majetku
9. Účtování smlouvy o dílo
10. Odečet úroků zaplacených z hypotečního úvěru
11. Změna v osobě uplatňující daňové zvýhodnění na dítě
12. Osobní automobil na úvěr v daňové evidenci
13. Člen představenstva – odměna a zaměstnávání v roce 2012
14. Zaměstnanecké akcie
15. Zajišťovací převod práva
16. Režim přenesení daňové povinnosti
17. Stavební práce z pohledu DPH od 1. 1. 2012
18. Uplatnění nároku na odpočet daně –
přelom roku 2011/2012
19. Společenství vlastníků jednotek a registrace DPH
20. Společenství vlastníků jednotek a příjmy
z pronájmu nebytových prostor
21. Oceňování v účetnictví
22. Převzetí dluhu, přistoupení k závazku a jejich vliv
na tvorbu daňových opravných položek
23. Základní sleva na dani na poplatníka

Redakční oprava k MA č. 2/2012