Metodické aktuality č. 10/2012

Desáté číslo Metodických aktualit je věnováno tématu účetní závěrky podnikatelů. Na jeho tvorbě se podílel autorský kolektiv ve složení Ing. Jana Pilátová, Ing. Jana Dlabačová, Ing. Jaroslav Jiřík a Ing. Monika Velková. Publikace přináší stručné vymezení právního rámce účetní závěrky za rok 2012, detailněji se věnuje oblasti inventarizace (právní úprava, etapy a jednotlivé činnosti) a v jejím rámci jednotlivě dlouhodobému majetku, zásobám, pohledávkám, závazkům a vlastnímu kapitálu. Další samostatná kapitola se zaměřuje na uzávěrkové operace a v souvislosti s nimi i na nejdůležitější rozsudky Nejvyššího správního soudu. Poslední textová část je věnována řádné účetní závěrce (jejím povinným i nepovinným součástem), velmi podrobně je rozebrána zejména obsahová náplň přílohy k účetní závěrce. MA č. 10/2012 obsahuje také rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu s vazbami na použitý účtový rozvrh.

Vyšlo: 21. 11. 2012

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz .

Chcete, aby se o Vašich produktech nebo službách cíleně dozvěděli účetní, auditoři, daňoví poradci a podnikatelé po celé ČR? Inzerujte v našem odborném časopise Metodické aktuality Svazu účetních. Bližší informace sdělíme na metodika@ucetni.cz nebo na tel.: 221 505 406
 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 15. 11. 2012

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH  PUBLIKACE METODICKÉ  AKTUALITY č. 10_2012:

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELŮ 2012
1. Právní rámec

1.1. Účetní předpisy
1.2. Daňová oblast
1.3. Ostatní právní předpisy
2. Inventarizace
2.1. Právní úprava provádění inventarizací
2.2. Průběh inventarizace
2.3. Inventarizace dlouhodobého majetku
2.4. Inventarizace finančního majetku dlouhodobého a krátkodobého
2.5. Inventarizace zásob
2.6. Pohledávky a závazky
2.7. Vlastní kapitál
3. Uzávěrkové operace
3.1. Odpisy a opravné položky
3.1.1. Odpisy dlouhodobého majetku
3.1.2. Opravné položky
3.1.3. Odpis pohledávek
3.2. Rezervy, dohadné položky, časové rozlišení
3.2.1. Časové rozlišení
3.2.2. Dohadné položky
3.2.3. Rezervy
3.3. Účtování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty na přelomu účetního období
3.4. Kurzové rozdíly
3.5. Odložená daň z příjmů
3.6. Daň z příjmů splatná
4. Účetní závěrka
4.1. Rozvaha
4.2. Výkaz zisku a ztráty
4.3. Příloha k účetní závěrce
4.3.1. Identifikace účetní jednotky
4.3.2. Povinně uváděné informace v příloze k účetní závěrce společné pro všechny právnické i fyzické osoby
4.3.3. Další povinné údaje týkající se pouze účetních jednotek, které mají povinnost sestavit účetní závěrku v plném  rozsahu
4.4. Nepovinné součásti účetní závěrky (Cash flow a přehled o změnách vlastního kapitálu)
4.5. Výroční zpráva
4.6. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
4.7. Audit účetní závěrky
4.8. Schválení účetní závěrky
4.9. Zveřejňování účetní závěrky
4.10. Příklady k účetní závěrce

PŘÍLOHOVÁ  ČÁST
Rozvaha v plném rozsahu
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (druhové členění)
Použitý účtový rozvrh 2012

Tematický obsah MA ročník 2012
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ