Metodické aktuality č. 2/2011

Od nového roku dochází ke změnám v sociálním a zdravotním pojištění, proto je první část Metodických aktualit č. 2/2011 věnována této problematice. Naleznete v ní aktuální informace z oblasti sociálního pojištění (u zaměstnanců i OSVČ), které pro Vás zpracovala Ing. Marta Ženíšková z MPSV ČR – změny jsou vysvětleny za pomoci konkrétních příkladů. Nechybí ani stručný přehled změn ve zdravotním pojištění.
V závěru roku 2010 byly schváleny novely účetních předpisů. Změny v zákoně o účetnictví byly komentovány v předchozím čísle MA. V tomto čísle jsme se zaměřili na novelu prováděcí vyhlášky pro podnikatele, která reaguje nejen na změny provedené zákonem o účetnictví v oblasti konsolidace, ale přináší také řadu změn týkajících se dlouhodobého majetku a přílohy účetní závěrky. Jejich ucelený přehled pro Vás připravila Ing. Jana Pilátová.
V následujícím příspěvku Ing. Pavla Kyseláka se pak dozvíte, jak správně postupovat při zdaňování zahraničních příjmů českých daňových rezidentů – fyzických osob. Zařadili jsme také odpovědi na Vaše dotazy, ve kterých mj. reagujete na schválené legislativní změny.

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 14. 1. 2011

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................obalka ma

I. ZMĚNY V SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ OD 1. 1. 2011
1. Změny od 1. 1. 2011 v sociálním pojištění
     zaměstnanců

1.1. Prodloužení poskytování náhrady mzdy v době
     trvání pracovní neschopnosti nebo karantény
     z prvních 14 na prvních 21 kalendářních dnů
1.2. Odpočet poloviny náhrady mzdy od pojistného
1.3. Maximální vyměřovací základ
1.4. Vznik povinného důchodového pojištění
1.5. Redukční hranice
1.6. Výše nemocenského
1.7. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství

2. Změny od 1. 1. 2011 v nemocenském
     a důchodovém pojištění osob
     samostatně výdělečně činných

2.1. Účast na důchodovém pojištění
2.2. Účast na nemocenském pojištění
2.3. Podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění
2.4. Výše dávek nemocenského pojištění
2.5. Placení záloh na pojistné a pojistného na důchodové pojištění
2.6. Sazba pro pojistné na nemocenské pojištění

II. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ OD 1. 1. 2011
III. NOVINKY V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2010/2011
      - POKRAČOVÁNÍ
Novela vyhlášky pro podvojné účetnictví podnikatelů
1. Novinky v oblasti dlouhodobého nehmotného majetku

1.1. Změna doby odpisování goodwillu nebo záporného goodwillu
1.2. Rozšíření obsahu položky „dlouhodobý nehmotný majetek“
2. Novinky v oblasti dlouhodobého hmotného majetku
3. Novinky v oblasti dlouhodobého finančního majetku
4. Novinky v oblasti dlouhodobých pohledávek
5. Novinky v oblasti krátkodobých pohledávek
6. Novinky v oblasti závazků
7. Novinky ve výkaze zisku a ztráty
8. Novinky v příloze účetní závěrky
9. Novinky týkající se směrné účtové osnovy


IV. PŘÍJMY FYZICKÝCH OSOB ZE ZAHRANIČÍ - 2010
V. INFORMACE O NOVELE ZÁKONA O DPH 2011
VI. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Podpora v nezaměstnanosti a přivýdělek po 1. 1. 2011
2. Novela zákona o zaměstnanosti
3. Dohoda o provedení práce
4. Termín podání daňového přiznání při přechodu na hospodářský rok
5. DPH u stavebních prací
6. Platnost § 48 zákona o DPH
7. Oznámení podle § 34 zákona o správě daní a poplatků
8. Vzorky zdarma u příjemce