Metodické aktuality č. 10/2011

Jako již tradičně je poslední číslo časopisu věnováno účetní závěrce podnikatelů. Má-li být účetní závěrka zpracována kvalitně, vyžaduje to od účetní nejen mít dobré znalosti účetní a daňové legislativy, ale také analytické a logické myšlení. Kolektiv autorů (Jana Pilátová, Jana Dlabačová, Jaroslav Jiřík, Radka Loja a Monika Velková) se v této publikaci zaměřil na praktickou aplikaci účetních zásad, metod a postupů a upozorňuje na možné problémy a časté chyby, ke kterým v praxi dochází. Pozornost soustředil na proces inventarizace, účetní analýzu jednotlivých rozvahových položek, uzávěrkové operace, daňovou analýzu nákladů a výnosů. Ke správnému sestavení účetní závěrky Vám pomůže také přílohová část, která obsahuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu s vazbami na použitý účtový rozvrh. Samostatná kapitola je věnována konsolidované účetní závěrce (povinnost sestavení, metody konsolidace, použití IFRS).

Vyšlo: 16. 11. 2011

Pokud budete mít jakékoliv dotazy k tématu účetní závěrky, kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 30. 11. 2011

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................obalka ma

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELŮ 2011
1. Právní rámec
1.1. Účetní předpisy
Zákon o účetnictví
Prováděcí vyhláška pro podnikatele
České účetní standardy pro podnikatele
1.2. Daňová oblast
Zákon o daních z příjmů
Zákon o rezervách
Zákon o dani z přidané hodnoty
Daňový řád
1.3. Ostatní právní předpisy
2. Inventarizace
2.1. Právní úprava provádění inventarizací
Provedení inventarizace jako součást průkaznosti účetnictví
(§ 2, § 6 odst. 3, § 8 zákona o účetnictví):
Okamžik provádění inventarizací (§ 29 odst. 1 zákona o účetnictví)
Průběžná inventarizace (§ 29 odst. 2 zákona o účetnictví)
Prokázání provedení inventarizace (§ 29 odst. 3 zákona o účetnictví)
Zjišťování skutečných stavů majetku - fyzická a dokladová
inventarizace (§ 30 odst. 1 zákona o účetnictví)
Inventurní soupisy – průkazné účetní záznamy
(§ 30 odst. 2 zákona o účetnictví):
Inventarizační rozdíly a jejich vyúčtování (§ 30 odst. 6 a 7
zákona o účetnictví, ČÚS č. 007)
2.2. Průběh inventarizace
2.3. Podrozvaha ve vztahu k inventarizaci
3. Účetní analýza
3.1. Dlouhodobý majetek
3.2. Zásoby
3.3. Pohledávky a závazky
3.4. Vlastní kapitál
3.5. Náklady a výnosy
4. Uzávěrkové operace
4.1. Časové rozlišení, dohadné položky a rezervy
4.1.1. Časové rozlišení
4.1.2. Dohadné položky
4.1.3. Rezervy
4.2. Opravné položky
4.3. Kurzové rozdíly
4.4. Odložená daň z příjmů
4.5. Daň z příjmů splatná
5. Účetní závěrka   
5.1. Rozvaha
5.2. Výkaz zisku a ztráty
5.3. Příloha účetní závěrky
5.4. Nepovinné součásti účetní závěrky
(Cash flow a přehled o změnách vlastního kapitálu)
5.5. Výroční zpráva
5.6. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
5.7. Audit účetní závěrky
5.8. Zveřejňování účetní závěrky
6. Povinnost sestavení konsolidované účetní závěrky
1) Jedná se o mateřskou společnost, která je ovládající osobou?
2) Vztahují se na konsolidující účetní jednotku následující výjimky?
3) Překročil konsolidační celek kvantitativní kritéria?

PŘÍLOHOVÁ ČÁST
Rozvaha v plném rozsahu
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
(druhové členění)
Použitý účtový rozvrh 2011
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ