Metodické aktuality č. 7/2010

V Metodických aktualitách č. 7/2010 jsme se opět vrátili k tématu daně z přidané hodnoty. Tentokrát Vám nabízíme číslo zaměřené na uplatňování DPH při pořízení zboží z jiného členského státu, dodání zboží do jiného členského státu, u dovozu a vývozu zboží a u přeshraničních služeb. Výklad pro Vás připravil Ing. Václav Benda, specialista na problematiku DPH. Snadnějšímu pochopení dané problematiky napomáhají praktické příklady, v nichž autor vysvětluje aplikaci obecných pravidel včetně promítnutí uvedených transakcí do přiznání k dani z přidané hodnoty či souhrnného hlášení.

Nechybí ani odpovědi na Vaše dotazy z praxe. Dozvíte se např. jak účtovat o použitých pneumatikách v případě jejich prodeje či protektorování, jak postupovat při stanovení splatnosti faktur či jak správně daňově posoudit finanční příspěvek zaměstnavatele poskytovaný zaměstnancùm na nájem.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 14. 6. 2010

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................

I. DPH U INTRAKOMUNITÁRNÍCH DODÁVEK, DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ V ROCE 2010
1. Úvod
2. Pořízení zboží z jiného členského státu
2.1. Základní charakteristika plnění
2.2. Místo plnění
2.3. Vznik daňové povinnosti
2.4. Daňové doklady
2.5. Základ daně a oprava základu daně
2.6. Odpočet daně
2.7. Praktický postup při uplatnění daně
3. Dodání zboží do jiného členského státu
3.1. Základní charakteristika plnění
3.2. Místo plnění
3.3. Dodání zboží do jiného členského státu, které není osvobozeno od daně
3.4. Dodání zboží do jiného členského státu, které je osvobozeno od daně
3.5. Vznik povinnosti přiznat osvobození od daně
3.6. Daňové doklady
3.7. Souhrnné hlášení
3.8. Praktický postup při uplatnění daně
4. Specifické postupy při pořízení zboží a při dodání zboží do jiného členského státu
4.1. Přemístění zboží
4.2. Zjednodušený postup v třístranném obchodu
4.3. Zasílání zboží
4.4. Dodání a pořízení nových dopravních prostředkù
5. Dovoz zboží
5.1. Základní charakteristika plnění
5.2. Místo plnění při dovozu
5.3. Vznik daňové povinnosti při dovozu zboží
5.4. Daňový doklad
5.5. Základ daně a výpočet daně
5.6. Odpočet daně při dovozu
5.7. Praktický postup při uplatnění daně
6. Vývoz zboží do třetích zemí
6.1. Základní charakteristika plnění
6.2. Místo plnění při dodání zboží do třetích zemí
6.3. Osvobození od daně při vývozu zboží do třetích zemí
6.4. Prokazování vývozu zboží
6.5. Daňový doklad
6.6. Vykazování vývozu zboží
6.7. Praktický postup
7. Poskytování služeb osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku
7.1. Základní charakteristika plnění
7.2. Místo plnění
7.3. Povinnost přiznat daň
7.4. Daňové doklady
7.5. Nárok na odpočet daně
7.6. Praktický postup uplatnění daně
8. Poskytování služeb plátcem s místem plnění mimo tuzemsko
8.1. Základní charakteristika plnění
8.2. Místo plnění
8.3. Povinnost přiznat daň
8.4. Vznik povinnosti přiznat poskytnutí služby
8.5. Daňový doklad
8.6. Souhrnné hlášení
8.7. Praktický postup
8.8. Registrace osoby povinné k dani jako plátce daně

II. K NOVELE ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY ÚČINNÉ OD 29. 4. 2010

III. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE POVODNÍ

IV. STANOVISKA K DOTAZÙM
 1. Příspěvková organizace – účtování o servisních službách
 2. Věcný dar do tomboly
 3. Účtování v příspěvkové organizaci
 4. Faktury vystavené do zahraničí
 5. Prodej a protektorování použitých pneumatik
 6. Topenářské práce na Slovensku
 7. Výdaje u sdružení
 8. Účtování projektù financovaných ze strukturálních fondù EU
 9. Registrace soukromého lékaře k DPH
10. Přechodné ubytování zaměstnancù
11. Doba splatnosti faktur
12. Prodej známek a DPH
13. Daňová povinnost českého občana v ÈR
14. Zaměstnanec s invaliditou prvního stupně