Metodické aktuality č. 6/2010

Metodické aktuality č. 6/2010 se ve své první části věnují vybraným účetním případùm. Ing. Jana Pilátová Vás blíže seznámí s účetními metodami, které je možné použít pro ocenění úbytkù zásob, s postupem účtování při nájmu podniku nebo jeho části a při prodeji podniku - to vše na praktických příkladech.
Další kapitola je zaměřena na problematiku zařazení dlouhodobého majetku do užívání, autorem příspěvku je ing. Jaroslav Jiřík.
Stejně jako v předchozích číslech MA se mùžete seznámit se stanovisky odborníkù k řadě zajímavých dotazù, některé z nich se týkají neziskových subjektù či bytových družstev.
Pokud jste nenašli odpověï na svùj konkrétní problém, neváhejte a kontaktujte naši redakci. Zpracované řešení si přečtete v některém z dalších čísel našeho časopisu.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 17. 5. 2010

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................

I. VYBRANÉ ÚÈETNÍ PØÍPADY
1. Oceňování úbytkù zásob
Ad A) Ocenění úbytkù zásob metodou FIFO
Ad B) Ocenění úbytkù zásob při použití váženého
      aritmetického prùměru
Ad C) Rozklad pořizovací ceny na pevně stanovenou
      cenu a odchylku
2. Nájem podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku
3. Prodej podniku podle obchodního zákoníku

II. ZAŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU DO UŽÍVÁNÍ
III. ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY A DPH OD 29. 4. 2010
IV. AKTUÁLNÍ INFORMACE

1. Daň z nemovitostí
1.1. Vyměření daně z nemovitostí pro zdaňovací období 2010
1.2. Ukončení osvobození nových staveb obytných domù a bytù
      v nových stavbách obytných domù od 1. 1. 2010
1.3. Přehled koeficientù k dani z nemovitostí platných k 1. 1. 2010
2. Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci EU

V. STANOVISKA K DOTAZŮM
Oprava řešení k dotazu č. 3 „Mezinárodní přeprava“
publikovanému v Metodických aktualitách č. 5/2010
 1. Stanovení základu daně u zdravotnického zařízení
 2. Peněžní dary z FKSP
 3. Èerpání rezervního fondu v příspěvkové organizaci
 4. Pùjčka a sociální výpomoc z FKSP
 5. Odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z dotace
 6. Obecně prospěšná společnost
 7. Nakladatelství – přijaté dotace, smlouva o spolupráci
 8. Rozhodnutí valné hromady o úhradě ztráty
 9. Ubytovací služby a pronájem z hlediska DPH
10. Nemocenské u OSVÈ
11. Zprostředkování prodeje na Slovensku
12. Příjmy vedoucích zájmových kroužkù
13. Přeúčtování energií a poštovného
14. Èerpání dovolené po skončení mateřské dovolené
15. Prodej montážní linky
16. Fotovoltaická elektrárna a povinnost vést účetnictví
17. Ukončení pracovního poměru ve zkušební době
18. Byt v podílovém spoluvlastnictví
19. Opravy po daňové kontrole
20. Výpočet úrokù u krátkodobé pùjčky
21. Účtování nájemného v bytových družstvech
22. Fond nebo dlouhodobá záloha na opravy u družstev
23. Likvidace bytového družstva
24. Příjmy z prodeje dřeva
25. Zrušení podílového spoluvlastnictví
26. Paušální výdaj na dopravu a používání auta jednatelem s.r.o.
27. Dotace z Programu Panel
28. Daňový odpis pohledávky