Metodické aktuality č. 2/2010

Dnem 1. 1. 2010 nabyly účinnosti dvě novely zákona o dani z přidané hodnoty, které přinášejí významné změny v uplatňování DPH. Ty se týkají nejen sazeb daně (zvýšení), ale také pravidel pro určení místa plnění u přeshraničních služeb, podávání souhrnného hlášení, uplatnění ceny obvyklé, vracení daně plátcùm v jiných členských státech aj. Ucelený komentář k těmto změnám Vám přinášíme v Metodických aktualitách č. 2/2010 (autor: Ing. Václav Benda).

Nevíte, jak postupovat při uzavření kupní smlouvy s výhradou vlastnictví? Øešíte, jak správně vystavit daňový doklad v elektronické podobě? Na tyto i další otázky naleznete odpovědi v části věnované dotazùm z praxe.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 14. 1. 2010

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................


I. ZMÌNY ZÁKONA O DPH K 1. 1. 2010

 1. Úvod
 2. Vymezení předmětu daně a základních pojmù
 3. Vymezení daňových subjektù
 4. Místo plnění u služeb
 4.1. Služby vztahující se k nemovitosti
 4.2. Přeprava osob
 4.3. Služby v oblasti kultury, umění, sportu,
        vzdělávání a podobné služby
 4.4. Stravovací služby
 4.5. Krátkodobý nájem dopravního prostředku
 4.6. Poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani
 4.7. Přeprava zboží
 4.8. Služby přímo související s přepravou zboží, služby oceňování movité věci
         a práce na movité věci pro osobu nepovinnou k dani
 4.9. Poskytnutí vyjmenovaných služeb  zahraniční osobě nepovinné k dani
 4.10. Telekomunikační a elektronicky poskytované služby, rozhlasové
        a televizní vysílání poskytované osobě nepovinné k dani z tuzemska
 4.11. Nájem dopravního prostředku
 4.12. Poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo,
         místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi
 5. Uplatňování daně u zdanitelných plnění v tuzemsku
 6. Základ daně
 7. Oprava základu daně a výše daně
 8. Sazby daně
 8.1. Změna výše sazeb daně a přechodná ustanovení
 8.2. Změny v příloze č. 1 a 2 k zákonu o DPH
 8.3. Sazby daně u bytové výstavby
 9. Oprava výše daně
10. Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
11. Odpočet daně
12. Vracení daně
12.1. Vracení daně osobám registrovaným k dani v jiném členském státě
12.2. Vracení daně zahraničním osobám
13. Zvláštní režimy
13.1. Zvláštní režim pro elektronicky poskytovanou službu
13.2. Zvláštní režim pro cestovní službu
13.3. Zvláštní režim pro dodání použitého zboží, uměleckých děl,
        sběratelských předmětù a starožitností
14. Správa daně v tuzemsku
14.1. Registrace plátce
14.2. Náhrada za neuplatnění daně
14.3. Zdaňovací období a daňová přiznání
14.4. Souhrnná hlášení
15. Pořízení zboží z jiného členského státu a dodání zboží do jiného členského státu
16. Dovoz a vývoz zboží
17. Uplatňování daně u přeshraničních služeb

Metodická informace Ministerstva financí Novela zákona o DPH od 1. 1. 2010

 1. Změny v oblasti DPH u služeb
 2. Vracení daně plátcùm v jiných členských státech
 3. Souhrnná hlášení
 4. Podávání daňových přiznání

II. STANOVISKA K DOTAZÙM

 1. Vklad nemovitosti do akciové společnosti
 2. Faktury zasílané elektronickou poštou
 3. Zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty
 4. Lhùta pro podání přehledu na OSSZ
 5. Předčasné ukončení leasingu
 6. Peněžní poukázky v hodnotě regulačních poplatkù
 7. Bezplatné poskytnutí auta zaměstnanci
 8. Přeprava zboží při dovozu
 9. Platby za pronájem bytu
10. Prodej výrobku s výhradou vlastnictví