Metodické aktuality č. 10/2010

Závěrečné číslo Metodických aktualit, ročník 2010, je věnováno účetní závěrce podnikatelů. Kolektiv autorů se v rámci zvoleného tématu soustředil na vybrané problémové okruhy - v úvodu shrnul nejvýznamnější legislativní změny r. 2010, zaměřil se na proces inventarizace (právní úprava, etapy), podrobil analýze vybrané složky majetku a závazky, zabýval se některými uzávěrkovými operacemi. V rámci poslední kapitoly naleznete důležité informace pro správné vykázání položek a sestavení účetních výkazů, dozvíte se, co by měla obsahovat zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Nechybí ani rozvaha a výkaz zisku a ztráty
s vazbami na použitý účtový rozvrh.

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.
 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 15. 11. 2010

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................obalka ma

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELŮ 2010

1. Právní rámec
1.1. Zákon o účetnictví a navazující účetní předpisy
1.2. Zákon o daních z příjmů
1.3. Zákon o rezervách
1.4. Zákon o dani z přidané hodnoty
1.5. Zákon o správě daní a poplatků
1.6. Obchodní zákoník
1.7. Občanský zákoník
2. Inventarizace
2.1. Právní úprava provádění inventarizací
2.2. Průběh inventarizace
3. Účetní analýza
3.1. Dlouhodobý majetek
3.2. Zásoby
3.3. Pohledávky a závazky
3.4. Vlastní kapitál
3.5. Náklady a výnosy
4. Uzávěrkové operace
4.1. Časové rozlišení a rezervy
4.2. Opravné položky
4.3. Kurzové rozdíly
4.4. Odložená daň z příjmů
5. Účetní závěrka
5.1. Rozvaha
5.2. Výkaz zisku a ztráty
5.3. Příloha účetní závěrky
5.4. Cash flow
5.5. Přehled o změnách vlastního kapitálu
5.6. Výroční zpráva
5.7. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
5.8. Audit
5.9. Zveřejňování účetní závěrky

ROZVAHA A VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY S VAZBOU
NA DOPORUČENÝ ÚČTOVÝ ROZVRH

Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Použitý účtový rozvrh 2010

Pozvánka na semináře