Metodické aktuality č. 1/2010

V rámci tzv. „úsporného balíčku“, přijatého v souvislosti s návrhem státního rozpočtu na příští rok, byly schváleny také změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Odkládá se snížení nemocenského pojištění placeného zaměstnavatelem, zvyšuje se maximální vyměřovací základ. S těmito a dalšími změnami pro rok 2010 Vás podrobně seznámí Ing. Marta Ženíšková.

Nevíte si rady, jak postupovat při uplatňování DPH v případě organizování speciálních vzdělávacích kurzù, sportovních akcí nebo umístění reklamy na internetových stránkách? Uvažujete o uplatnění paušálního výdaje na dopravu? Řešíte zvýšení základního kapitálu v akciové společnosti? Pak neváhejte a objednejte si právě vycházející první číslo osmnáctého ročníku Metodických aktualit, ve kterém naleznete více než 30 odborných stanovisek.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 2. 1. 2010

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................

I. ZMÌNY V SOCIÁLNÍM POJIŠTÌNÍ V ROCE 2009
    A OD 1. 1. 2010

1. Změny v pojistném na sociální zabezpečení
1.1. Slevy na pojistném na sociální zabezpečení
1.2. Den platby
1.3. Splatnost pojistného
1.4. Sazba pojistného u zaměstnavatelù
1.5. Maximální vyměřovací základ

2. Změny v nemocenském pojištění
2.1. Redukce denního vyměřovacího základu
2.2. Sazby pro výpočet dávek
2.3. Změny v poskytování náhrady mzdy za dobu
      pracovní neschopnosti
2.4. Zaměstnání malého rozsahu
3. Změny v dùchodovém pojištění

II. STANOVISKA K DOTAZÙM
 1. Změna termínù plateb u daní, sociálního a zdravotního pojištění
 2. Ztráta z prodeje podílových listù
 3. Prodej minerálních olejù
 4. Pořádání sportovních akcí
 5. Umístění reklamy na internetových stránkách
 6. Účtování v cestovním ruchu
 7. Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
 8. Neplacené volno zaměstnance
 9. Nárok na odpočet DPH
10. DPH u odborných kurzù
11. Montáž oken v rodinném domu
12. Paušální výdaj na dopravu a prokázání nároku na odpočet DPH
13. Krácený paušální výdaj na dopravu – účtování a DPH
14. Úprava odpočtu daně
15. Lhùta pro doměření daně
16. Přecenění zásob
17. Spediční společnost
18. Darované sportovní potřeby
19. Fond oprav u SVJ
20. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
21. Ocenění prodávaných cenných papírù
22. Poplatek za cesi leasingové smlouvy
23. Zvýšení kapitálu z vnějších zdrojù
24. Mobilní saunová kabina
25. Obědy zdarma ve vlastním stravovacím zařízení
26. Prodej osobního automobilu pořízeného na leasing
27. Zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmù
28. Technické zhodnocení na vypùjčeném majetku
29. Doložení příjmù k žádosti o sociální příspěvek
30. Nezisková církevní organizace
31. Bytové družstvo – smlouva o výstavbě
32. Započtení vzájemných pohledávek
33. Vyvolaná investice
34. Správné vykázání plnění z hlediska DPH
35. Opravy versus technické zhodnocení budovy
36. Ubytovací služby
37. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u dopravy