Metodické aktuality č. 8/2009

V souvislosti s protikrizovými opatřeními, které mají pomoci oživit rozvoj české ekonomiky, byla schválena řada legislativních změn. Těm nejvýznamnějším je věnována první část tohoto čísla Metodických aktualit. V rámci novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byly pro zaměstnavatele schváleny dočasné slevy na pojistném na sociální zabezpečení, a to s účinností od 1. 8. 2009
(téma zpracovaly Ing. Jana Pilátová a Helena Přikrylová). Novelizovaný zákon o daních z příjmù také zavádí možnost uplatnění tzv. mimořádných daňových odpisù
(výklad k této oblasti pro Vás připravila Ing. Jana Pilátová).

Druhá část tohoto čísla obsahuje stanoviska ke konkrétním dotazùm z praxe. Týkají se jak podnikatelské sféry (zrušení povinnosti vést knihu jízd, směna pozemkù, zahájení zkušebního provozu budovy, povinnost určit auditora, DPH při převodu garáží) tak sféry nepodnikatelské (účtování náhrady mzdy u příspěvkové organizace, pronájem za umístění automatu ve škole, dary v neziskové organizaci).


Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 9. 2009

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................


I. NA AKTUÁLNÍ TÉMA   

1. Slevy na pojistném na sociální zabezpečení
  A) Slevy na pojistném - příklady   
  B) Mimořádná sleva na pojistném
  Příklady
   
2. Mimořádné daňové odpisy   
  2.1 Kdo mùže uplatnit mimořádné odpisy?   
  2.2 U jakého majetku lze mimořádné odpisy uplatnit?   
  2.3 Za jaké období lze mimořádné odpisy uplatnit?   
  2.4 Jak se mimořádné odpisy počítají?   
  2.5 Jaká je vazba na účetnictví?   

II. STANOVISKA K DOTAZÙM   

 1. Podání daňového přiznání   
 2. Nezaměstnaný pobírající životní minimum   
 3. Úroky jako součást ocenění hmotného
     a nehmotného majetku   
 4. Pronájem nemovitosti ve společném jmění manželù   
 5. Místo plnění u reklamních služeb   
 6. Příjmy z licencí na software   
 7. Mzdy a penzijní připojištění   
 8. Účtování náhrady mzdy u příspěvkové organizace   
 9. Pronájem za umístění automatu na potraviny
     a nápoje ve škole
10. Nákup nábytku Organizační složkou státu   
11. Dary v neziskové organizaci
12. Uplatnění DPH při poskytnutí služeb   
13. Účtování o pronájmu   
14. Veřejná obchodní společnost   
15. Prodej movité věci
16. DPH na vstupu u zaplacených záloh   
17. Povinnost určit auditora   
18. Služba poskytnutá německým dodavatelem   
19. Směna pozemkù   
20. Neakceptování fakturované ceny   
21. Pojištění u pronajímaného vozidla   
22. Sazba DPH u stravovacích služeb   
23. Výnosy z hypotečních zástavních listù   
24. Nákup zboží v EUR   
25. Společenství vlastníkù jednotek   
26. Billboard   
27. Zahájení zkušebního provozu budovy   
28. Předváděcí akce   
29. Sazba daně z přidané hodnoty   
30. Povinnost zaměstnávat občany se změněnou
       pracovní schopností   
31. Nepeněžní příjem zaměstnance z titulu
      soukromého používání vozidla   
32. Snížení základu daně u společenství
       vlastníkù jednotek   
33. Zrušení povinnosti vést knihu jízd   
34. Èlenský příspěvek   
35. Auto manželky použité pro podnikání   
36. Vrácení doměřených daní   
37. Plná moc   

UPOZORNÌNÍ ÈTENÁØÙM