Metodické aktuality č. 7/2009

Právní předpisy Evropské unie upravující společný systém daně z přidané hodnoty jsou závazné pro všechny členské státy, tedy i pro Českou republiku. Dodržování práva při výkladu a provádění jejich jednotlivých ustanovení zajišťuje Evropský soudní dvůr (ESD), který dohlíží nad jednotným výkladem a aplikací ve všech členských státech. Judikatura ESD proto hraje velmi důležitou roli při výkladu a aplikaci českého zákona o dani z přidané hodnoty v praxi.
Nejvýznamnější rozsudky ESD obsahuje první část MA č. 7/2009, které vybrala a komentářem opatřila Ing. Olga Hochmannová.

Nejvýznamnější rozsudky ESD obsahuje první část MA č. 7/2009, které vybrala a komentářem opatřila Ing. Olga Hochmannová.

Druhá část tohoto čísla Metodických aktualit obsahuje odpovědi na dotazy našich čtenářů. V jejich rámci jsme se zabývali např. podmínkami osvobození od daně z převodu nemovitostí při výstavbě a prodeji bytů.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 13. 6. 2009

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................

I. Judikatura Evropského soudního dvora k dani z přidané hodnoty
 1. Závaznost rozsudků ESD, pravomoci ESD
 2. Povinnost konformního výkladu národních předpisů,
     přímá účinnost právních předpisů Společenství
 3. Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jedinci
 4. Výklad pojmů ekonomická činnost,
     osoba povinná k dani, výkony veřejné správy
 5. Výkony veřejné správy
 6. Místo plnění
 7. Zdanitelná plnění - dodání zboží a poskytování služeb
 8. Základ daně
 9. Sazby daně, plnění hlavní a vedlejší
10. Plnění osvobozená od daně – nájem nemovitého majetku
11. Plnění osvobozená od daně - dodání zboží do jiného členského státu
12. Odpočet daně
13. Nárok na odpočet daně u obchodního majetku používaného pro osobní spotřebu
14. Prokazování nároku na odpočet daně daňovým dokladem

II. Stanoviska k dotazům
 1. Odpočet DPH u osobních automobilů
 2. Osvobození od daně z převodu nemovitostí
 3. Motorka jako služební vozidlo
 4. Dodání zboží na Slovensko
 5. Faktura za notářské služby
 6. Výpočet mzdy
 7. Zálohy na daň z příjmů
 8. Bezplatný převod družstevního bytu a darovací daň
 9. Vyúčtování daně z příjmů
10. Dodání a montáž solárního systému
11. Nákup nemovitostí
12. Finanční krytí investičního fondu
13. Prohlášení k dani
14. DPH u cestovních náhrad
15. Dotace v daňové evidenci
16. Společník v.o.s.
17. Přeprava potravin pro českého plátce
18. Dohoda o narovnání
19. Částečné uspokojení pohledávky z konkursní podstaty dlužníka
20. Pronájem a stanovení obratu pro účely DPH   
21. Výplata dividend
22. Bonusy poskytnuté odběratelům
23. Lhůta pro vrácení přeplatku
24. Odstupné
25. Dobropis

UPOZORNĚNÍ ČTENÁŘŮM    str.64