Metodické aktuality č. 6/2009

Dne 1. 1. 2008 nabyl účinnosti nový insolvenční zákon, který nahradil zákon o konkursu a vyrovnání. Dlužníci, věřitelé, soudci a insolvenční správci se na tuto novou právní normu teprve zvykají, praktických zkušeností není mnoho. S problematikou insolvenčního zákona stručným a přehledným způsobem seznamuje ve svém příspěvku Bc. Petr Taranda. Tato první tématická část Metodických aktualit se zaměřuje především na postavení věřitelů v průběhu insolvenčního řízení. Výklad je doplněn o judikaturu vrchních soudů a Nejvyššího soudu ČR, jednotlivé problémové okruhy jsou řešeny i ve vazbě na daňové zákony.

Šesté číslo Metodických aktualit obsahuje také několik stanovisek k dotazům našich čtenářů, jako jsou např. podíly na zisku u zaměstnanců, příjmy z nájemného ve společenství vlastníků jednotek, oprava chybně vystaveného daňového dokladu, poskytnutí služebního auta k soukromým účelům.


Vydal Svaz účetních České republiky dne 14. 5. 2009

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................

A. Nový insolvenční zákon z pohledu věřitele
Slovo úvodem
I. Pojem úpadek dlužníka
  1. Platební neschopnost
  2. Předlužení
  3. Hrozící úpadek
II. Podání insolvenčního návrhu
  1. Povinnost podat insolvenční návrh
  1.1. Náležitosti insolvenčního návrhu
  1.2. Odmítnutí insolvenčního návrhu
  2. Daňové souvislosti
  3. Účinky spojené s podáním insolvenčního návrhu
  4. Předběžné opatření
III. Rozhodnutí o úpadku a jeho význam v insolvenčním řízení
  1. Lhůta k podání přihlášek pohledávek
  2. Daňové souvislosti
  2.1. Podání daňového přiznání
  2.2. Tvorba opravné položky
  3. Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku
  4. Jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu
  5. Záloha na náklady insolvenčního řízení
  6. Doručování
IV. Podání přihlášky
  1. Forma podání přihlášky pohledávky
  2. Odpovědnost za správnost údajů
  3. Daňové souvislosti
V. Insolvenční správce
  1. Role insolvenčního soudu
  2. Odpovědnost insolvenčního správce za škodu
  3. Promlčení
VI. Práva věřitelů
  1. Role insolvenčního soudu
  2. Společný zájem věřitelů
  3. Věřitelský výbor
  4. Schůze věřitelského výboru
  5. Úvěrové fi nancování
  6. Neplatnost a neúčinnost právních úkonů
VII. Rozdělení pohledávek pro účely insolvenčního řízení
  1. Pohledávky za majetkovou podstatou
  2. Pohledávky na roveň postavené pohledávkám za majetkovou podstatou
  3. Pohledávky zajištěného věřitele
  4. Ostatní pohledávky
VIII. Přihlašování a uplatňování nároků věřiteli v průběhu insolvenčního řízení
  1. Nároky přihlášené ex lege
  2. Zajištění věřitelé
  3. Věřitelé s podřízenými pohledávkami
  4. Zpětvzetí přihlášky
  5. Přezkoumání přihlášek insolvenčním správcem
  6. Zajištění věřitelé
IX. Incidenční žaloby
  1. Lhůta pro podání incidenční žaloby
  2. Procesní nástupnictví
X. Způsob řešení úpadku
XI. Věřitelé a způsob řešení úpadku reorganizací
  1. Smysl a účel reorganizace
  2. Popírání pohledávek při reorganizaci
  3. Přijetí reorganizačního plánu věřiteli
  4. Daňové souvislosti
XII. Věřitelé a hlasování o oddlužení

B. Stanoviska k dotazům
 1. Podíly na zisku u zaměstnanců
 2. Společenství vlastníků jednotek
 3. Fakturace zahraničních cestovních výdajů
 4. Výše základní mzdy
 5. Fyzická osoba zakládající s.r.o.
 6. Manželka pokračující v oboru podnikání manžela
 7. Čerpání neplaceného volna
 8. Předání evidence majetku
 9. Zálohy u cestovní kanceláře
10. Daňové zvýhodnění na dítě
11. DPH - oprava základu daně
12. Převod licence účetního softwaru
13. Poskytnutí služebního auta k soukromým účelům
14. Dar zoologické zahradě
15. Kulturní vystoupení slovenského občana

Oprava tiskové chyby na straně 7 Metodických aktualit 5/2009