Metodické aktuality č. 5/2009

Úvodní část MA je zaměřena na aktuální změny v účetnictví neziskových organizací, obsahuje zejména komentář k novele prováděcí vyhlášky. Výklad těch nejdůležitějších změn (včetně příkladu účtování o emisních povolenkách) pro Vás připravila
Ing. Simona Pacáková.

V dalším textu tohoto čísla se věnujeme dotazům čtenářů. V rámci publikovaných řešení naleznete např. stanovisko ke kurzovým rozdílům při splácení půjčky, k převodu účasti na v.o.s. či účetní pohled na převod úvěru z bytového družstva na společenství vlastníků jednotek. Zabývali jsme se daňovou účinností úroků souvisejících s držbou podílu v dceřiné společnosti. Řada dotazů se týkala osob samostatně výdělečně činných (zejména daňového posouzení jejich výdajů/nákladů) nebo byla z oblasti DPH (smlouvy na zřízení věcného břemene, daňový doklad k zaplacené záloze). Znovu jsme se také vrátili k problematice cestovních náhrad.

Vyšlo: 15. 4. 2009

Vydal Svaz účetních České republiky dne 13. 4. 2009

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................

1. Změna zákona o účetnictví
1.1 Přepočet cizí měny vyhlašované nepravidelně
1.2 Nové ocenění kulturních památek, sbírek muzejní povahy,
     předmětů kulturní hodnoty a církevních staveb
1.3 Archivace
1.4 Podpora elektronických dokumentů
     a elektronické komunikace mezi účetními jednotkami
1.4.1 Nová forma účetního záznamu – smíšená forma
1.4.2 Nová možnost „podepisování“ účetních záznamů
     identifikační záznam
1.4.3 Přenos průkazných účetních záznamů – požadavek neměnnosti
1.4.4 Požadavek na „čitelnost“ účetních záznamů
     – technické vybavení

2. Změna vyhlášky č. 504/2002 Sb.
2.1 Emisní povolenky
2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek – možnost volby
2.3 Zařazení majetku oceněného podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona
2.3.1 Umělecká díla, předměty a sbírky
2.3.2 Stavby
2.4 Nové údaje v příloze k účetní závěrce – rok 2008 a 2009
2.5 Odepisování dlouhodobého majetku a způsob jeho nabytí
2.6 Ocenění souboru majetku v případě kulturních památek
     a předmětů kulturní hodnoty - § 42b
2.6.1 Není známa pořizovací cena ani jedné z věcí tvořících soubor
2.6.2 V ostatních případech

II. STANOVISKA K DOTAZŮM
 1. Kurzový rozdíl při splacení půjčky
 2. Smlouva o úvěru
 3. Povinnost vést účetnictví
 4. Kolaudace autodílny
 5. Slevové karty
 6. Smlouvy na zřízení věcného břemene
 7. Přijatá úplata bez daně
 8. Občanské sdružení
 9. Daň z převodu nemovitosti
10. Podnikání v Chorvatsku
11. Vzdání se vyplacení základní náhrady
12. Prodej nových vozidel
13. Příjmy a výdaje u pronájmu
14. Cestovní náhrady u zahraničního zaměstnance
15. Úroky související s držbou podílu v dceřiné společnosti
16. Přerušení studia
17. Daňový doklad k zaplacené záloze
18. Penále u sociálního pojištění
19. Ocenění software
20. Vyvolaná investice
21. Ukončení smlouvy o životním pojištění
22. Organizační složka
23. Časové rozlišení
24. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
25. Prodej obchodního majetku do s.r.o.
26. Nemoc v průběhu pracovní cesty
27. Příjmy ze zahraničí
28. Změna způsobu uplatňování daňových výdajů
29. Odkoupený majetek po skončení leasingu
30. Odpočet na manželku
31. Příjmy starobního důchodce
32. Fyzická osoba – přechod na vedení účetnictví
33. Převod účasti na v.o.s. a daň z příjmů fyzických osob
34. Příjem z termínovaného účtu u SVJ
35. Občanské sdružení
36. Reklama
37. Účetní závěrka
38. Fakturace za školení
39. Příjem z reklamy u nezletilého sportovce
40. Sociální a zdravotní pojištění u OSVČ vedoucí účetnictví
41. Prodej auta a pořízení nového
42. Auto na plyn
43. Nevymáhaná pohledávka
44. Neplatné rozvázání pracovního poměru

III. Závěr z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 18. 3. 2009