Metodické aktuality č. 4/2009

První část tohoto čísla Metodických aktualit je věnována změnám v účetních předpisech pro podnikatele. Ing. Jana Pilátová Vás ve svém příspěvku seznámí s podstatnými změnami nejen v zákoně o účetnictví (které s účinností od 1. 1. 2009 přinesla novela
č. 304/2008 Sb.), ale také v prováděcí vyhlášce a českých účetních standardech. Aktuální je zejména kapitola zaměřená na změny v účetní závěrce za účetní období započaté v r. 2008, týkající se rozsahu informací zveřejňovaných v rámci přílohy.

Ve druhé, podstatně rozsáhlejší části jsou zařazeny odpovědi na dotazy čtenářů. Obsahují stanoviska vztahující se k problematice používání automobilů v podnikání, prodeje nadlimitních osobních aut či předčasného ukončení leasingu, výklady k účtování organizačních složek, řešení dotazů z oblasti sociálního a zdravotního pojištění (OSVČ, autorské honoráře, vrácení přeplatku) nebo postup při vyplnění potvrzení o zdanitelných příjmech v případě částečného nevyplacení mezd. Některá publikovaná stanoviska se týkají příspěvkových organizací a nepodnikatelských subjektů. V závěru tohoto čísla MA naleznete informaci k připravovanému zřízení datových schránek.


Vydal Svaz účetních České republiky dne 11. 3. 2009

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................

I. NOVINKY V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2009
 1. Změny v zákoně o účetnictví
 1.1 Změny terminologie a zpřesnění původního znění zákona
 1.2 Srozumitelnost účetnictví
 1.3 Náležitosti účetních dokladů
 1.4 Změny týkající se formy účetního záznamu
 1.5 Přepočet cizí měny, u které není Českou národní bankou
      vyhlašován kurs devizového trhu
 1.6 Oceňování majetku
 1.7 Archivace
2. Změny ve vyhlášce a českých účetních standardech
 2.1 Změny v účetní závěrce
 2.2 Novinky týkající se účetního období započatého
      v roce 2009
 2.3 Novinky týkající se účetního období započatého v roce 2010

II. STANOVISKA K DOTAZŮM
 1. Školné jako daňový výdaj
 2. Přiznání k dani z nemovitostí
 3. OSVČ – prodej auta
 4. Sociální a zdravotní pojištění u OSVČ
 5. Sociální a zdravotní pojištění u autorských honorářů
 6. Nadlimitní osobní automobily
 7. Poskytnutí bytu včetně základního vybavení
 8. Půjčení osobního auta od zaměstnance
 9. Odpočet DPH za nakoupené PHM
10. Podíly na zisku
11. Konverze účetních dat
12. Předčasné ukončení leasingu
13. OSVČ – sazba základní náhrady u nákladního automobilu
14. Smlouva o výkonu dohledu
15. Nákladní auto k soukromému používání
16. Podpůrčí doba
17. Organizační složka na Slovensku
18. Ocenění pořízeného DHM
19. Smlouva o dílo
20. Mandátní smlouva
21. Příjmy z pronájmu
22. Přeprava zboží z EU
23. Vrácení DPH zaplacené v zahraničí
24. Povinnost vést účetnictví pro FO
25. Účtování náhrady mzdy u příspěvkové organizace
26. Rezerva na daň z příjmů
27. Daňový nerezident
28. Rezervní fond
29. Účtování organizační složky na Slovensku
30. Náhrada nákladů řízení
31. Daňové odpisy nemovitosti
32. Příspěvky hrazené základní školou
33. Pasiva příspěvkové organizace
34. Závislá činnost a funkční požitky
35. Uspokojení bytové potřeby
36. Nadlimitní osobní automobily v r. 2009
37. Přeplatek na sociálním a zdravotním pojištění
38. Rezerva na opravy
39. Směnná smlouva
40. Nevyplacené mzdy
41. Ocenění v podrozvahové evidenci
42. Daňová neuznatelnost úroků z úvěrů a půjček
43. Datové schránky
44. Promlčení závazků

III. Rozhodnutí MF
 Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat

IV. Z koordinačního výboru MF s KDP ČR