Metodické aktuality č. 3/2009

Měli jste v loňském roce příjmy ze zahraničí?
Problematice zdaňování zahraničních příjmů českých daňových rezidentů je věnována úvodní část Metodických aktualit č. 3/2009. Ing. Pavel Kyselák Vás přehlednou formou seznámí s novinkami v legislativní úpravě platné pro r. 2008 (vč. těch, která přinesla novela zákona o daních z příjmů schválená na začátku tohoto roku). Ve svém příspěvku shrnuje postup zdanění zahraničních příjmů ze smluvních států (aplikace metod zamezení dvojího zdanění) a bezesmluvních států, při vyplňování daňového přiznání jistě oceníte informace o nových tiskopisech.

Druhá část časopisu obsahuje stanoviska k celé řadě dotazů, které od Vás, čtenářů, obdržela Metodická sekce Svazu účetních. V jejich rámci jsme se vrátili znovu k problematice poskytování obchodních vzorků, řešili jsme případ padělaných bankovek či odcizení hotovosti. Dozvíte se např., jak účtovat o vkladu zakladatele (nadace)
do obecně prospěšné společnosti či o náhradách mzdy v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti. Řada dotazů je také z oblasti DPH.


Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 2. 2009

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................

I. Příjmy rezidentů ČR ze zdrojů v zahraničí
1. Tiskopisy přiznání za rok 2008
1.1 Samostatný základ daně
1.2 Smluvní státy
1.3 Bezesmluvní státy
1.4 Defi nice příjmů ze zdrojů v zahraničí
1.5 Základní postup

2. Metody zamezení dvojího zdanění
2.1 Úplný zápočet
2.2 Prostý zápočet
2.3 Úplné vynětí
2.4 Vynětí s výhradou progrese
2.5 Vliv nové smlouvy s Rakouskem
2.6 Ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) ZDP
2.7 Prokazování daně
2.8 Předpoklad příjmů
2.9 Přepočet příjmů

II. Stanoviska k dotazům
 1. Poskytnuté obchodní vzorky
 2. Zdanění výhry
 3. Opracování polotovaru v zahraničí
 4. DPH u správce konkursní podstaty
 5. Obrat pro povinnou registraci k DPH
 6. Účtování o dotaci
 7. Finanční škody
 8. Nadace a obecně prospěšná společnost
 9. Ztráta originálních dokladů
10. Rezerva na mzdu zaměstnance
11. Přecenění derivátu
12. Finanční dar přijatý občanským sdružením
13. Seminář pro obchodní partnery
14. Spoluvlastnictví nemovitosti
15. Příspěvek na penzijní či životní pojištění
16. FKSP

Dotazy a odpovědi
17. Pojištění účetních firem
18. Rozhlasová reklama
19. Rekonstrukce střechy
20. Preventivní očkování
21. Dodání zboží do jiného členského státu
22. Ocenění nemovitosti
23. Spolupracující manželé
24. Daňová evidence a inventarizace
25. Zahraniční fyzická osoba
26. Opravná položka k pohledávce
27. Rozhodný příjem u jednatele
28. Smlouva o sdružení a DPH
29. Bytová družstva
30. Přeprava zboží z EU do ČR
31. Změna s.r.o. na a.s.
32. Osobní automobil u spolupracujících manželů
33. Rekonstrukce darované nemovitosti
34. Živnostenský zákon od 1. 7. 2008 pro účetní
35. Odpisy bytu
36. Vyvolaná investice
37. Účtování náhrad při dočasné pracovní neschopnosti
38. Vyplacené daňové bonusy