Metodické aktuality č. 10/2009

Desáté číslo Metodických aktualit je věnováno tématu účetní závěrky. Oproti roku 2008 nedošlo v oblasti účetních předpisù podnikatelù, pokud se týká základních principù a konkrétního účtování, k žádným zásadním změnám. Schválené změny se dotkly především vykazování (změny v souvislosti s přeměnami společností). Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. se proto ve svém příspěvku zaměřila zejména na činnosti a operace, které je nezbytné provést před účetní uzávěrkou, a upozorňuje na nejčastější chyby,
ke kterým v praxi dochází - např. při inventarizaci majetku a závazkù, při účtování časového rozlišení, kursových rozdílù, opravných položek či rezerv, ale i při sestavování účetních výkazù a přílohy.

V tématickém bloku věnovaném účetní závěrce neziskových subjektù jsme se soustředili na specifické operace těchto účetních jednotek. Ve svém výkladu promítla Ing. Simona Pacáková legislativní změny platné pro rok 2009.


Vydal Svaz účetních České republiky dne 13. 11. 2009

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................

I. ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA PODNIKATELÙ

 1. Úvod
 2. Legislativní úprava
 3. Přípravné práce pro účetní závěrku
     a uzavření účetních knih
3.1. Inventarizace
3.2. Závěrečné operace u zásob
3.3. Oblast pohledávek a závazkù
3.4. Tvorba a zúčtování opravných položek
3.5. Èasové rozlišení nákladù a výnosù
3.6. Kurzové rozdíly
3.7. Tvorba a zúčtování rezerv
3.8. Zaúčtování dohadných položek
3.9. Úprava účetního výsledku hospodaření na základ daně z příjmù
      (sestavení daňového přiznání)
3.10. Zaúčtování splatné daně z příjmù (ze zisku)
3.11. Zaúčtování odložené daně z příjmù

4. Uzavření účetních knih

5. Sestavení účetní závěrky
5.1. Rozvaha
5.2. Výkaz zisku a ztráty
5.3. Příloha
5.4. Přehled o peněžních tocích
5.5. Přehled o změnách vlastního kapitálu

6. Následné povinnosti související s účetní závěrkou
6.1. Audit účetní závěrky
6.2. Odevzdání daňového přiznání spolu s účetní závěrkou na finanční úřad
6.3. Výroční zpráva
6.4. Zveřejnění údajù z účetní závěrky

Účetní výkazy

II. Účetní závěrka sestavená podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

 1. Přeřazení sbírek a knihovního fondu
 2. Přeřazení nemovitých kulturních památek oceněných pořizovací
    cenou nebo reprodukční pořizovací cenou
 3. Zaevidování nemovitého a movitého majetku
    oceněného podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví
 4. Zúčtování „investičních dotací“ do výnosù
 5. Fond reprodukce dlouhodobého majetku (investiční fond)
 6. Tvorba rezerv
 7. Tvorba opravných položek
 8. Kursové rozdíly k rozvahovému dni
 9. Vyúčtování přijatých dotací
10. Příloha účetní závěrky

Komunikace s územními finančními orgány datovou schránkou