Metodické aktuality č. 6/2008

Metodické aktuality č. 6/2008 obsahují celou řadu stanovisek k dotazům
z nepodnikatelské sféry. Lze se seznámit s řešením problémů v občanských
sdruženích, sdruženích bez právní subjektivity, příspěvkových organizacích či obcích a městech. Ani stanoviska z oblasti podnikatelského sektoru nechybí. Lze se seznámit například se stanovisky ke správnému uplatňování DPH,
k odpisům, vymezení okamžiku uskutečnění účetního případu či k problematice kursových rozdílů.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 18. 5. 2008

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................


Dotazy a odpovědi

 1. Investiční dotace občanskému sdružení
 2. Společné vstupné příspěvkových organizací
 3. Období účtování zákonného pojištění
 4. Vyvolané náklady
 5. Nepeněžní vklad města do obchodní společnosti
 6. Knihovní fond jako dlouhodobý majetek
 7. Zaúčtování závazku obce z titulu úvěru či půjčky
 8. Daň z příjmů u neziskové organizace
 9. Vykázání neprodaných výrobků v účetnictví obce
    k rozvahovému dni
10. Sazba DPH u hospicové služby
11. Účtování pojistného po novele
12. DPH ve školní jídelně
13. DPH na výstupu u příspěvkové organizace
14. Zdanění sdružení právnických osob
15. Dotace občanskému sdružení
16. Živnostenský list na vedení účetnictví
17. Uplatnění ztráty
18. Přeměna v.o.s. na společnost s ručením omezeným
19. Sankce za nesplnění registrační povinnosti
20. Zahraniční inzerce
21. Odpisy pronajatého bytu
22. Společné zdanění manželů
23. Výstava na Slovensku
24. Okamžik časového rozlišení
25. Změna na podrozvahových účtech
26. Kurzové rozdíly při zúčtování
27. Přecenění obchodního podílu metodou ekvivalence
28. Vykazování závazků v rozvaze
29. Náklady na vystěhování nájemníka, odpisy nemovitosti
30. Zdravotní pojištění při výkonu práce v zahraničí
31. Fyzická osoba – prodej a vklad podniku
32. Výherní automaty a DPH
33. Výpočet úroků z úvěru
34. Zdravotní pojištění u volených členů kontrolních a jiných komisí
35. Zdravotní pojištění a neplacené volno zaměstnance
36. Bezplatná výpůjčka mlýnského náhonu
37. Stavební úpravy pronajatých kanceláří
38. Smlouva o poskytování právních služeb
39. Podnájem z pohledu DPH