Metodické aktuality č. 3/2007

Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.: Nový zákoník práce Mezi nejzásadnější změny, které ovlivňují od 1. 1. 2007 právní systém ČR včetně daňové oblasti a návazně účetnictví, je nový zákoník práce.
Doc. JUDr. Margerita Vysokajová provede čtenáře Metodických aktualit č. 3/2007 hlavními koncepčními a věcnými změnami toho právního předpisu.

Upozorní na nové povinnosti zaměstnavatelů, nároky zaměstnanců, daňové dopady z toho vyplývající. Získáte důležité informace, podle kterých můžete upravit smluvní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 2. 3. 2007

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah..............

Hlavní změny, které přináší nový zákoník práce
a prováděcí předpisy

Hlavní koncepční změny

Úprava jednotlivých institutů
I.     Všeobecná ustanovení
II.    Pracovní poměr
III.   Dohody o pracích konaných mimo pracovní
       poměr
IV.   Pracovní doba a doba odpočinku
V.    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
VI.   Odměňování za práci, odměna za pracovní
       pohotovost a srážky z příjmů z pracovněprávního
       vztahu
VII.  Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci
       v souvislosti s výkonem práce
VIII. Překážky v práci
IX.   Dovolená na zotavenou
X.    Péče o zaměstnance
XI.   Náhrada škody
XII.  Informování, projednávání v pracovněprávních
       vztazích a oprávnění odborové organizace, rady
       zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti
       a ochrany zdraví při práci
XIII. Společná ustanovení

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2007