Metodické aktuality č. 10/2007

Poslední číslo ročníku 2007 přináší návod, jak správně sestavit rozvahu, výkaz zisku a ztráty a vytvořit přílohu, případně další účetní výkazy - tedy mít správnou účetní závěrku.
Aby bylo vše jednodušší, MA č.  10/2007 obsahují v přílohové části doporučený účtový rozvrh provázaný na rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném znění. V časopise najdete i některé rady, jak optimalizovat za rok 2007 daňovou povinnost. Pokud by Vám informace nestačily, nebojte se zeptat. Odpověď na svůj dotaz najdete v některém z čísel MA ročníku 2008.Vydal Svaz účetních České republiky dne 25. 11. 2007

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah........................


1. Účetní závěrka, podstata a obsah
1.1 Rozvaha
1.2 Výkaz zisku a ztráty
1.3 Příloha

2. Proces účetní závěrky


3. Právní rámec účetní závěrky za rok 2007

3.1 Zákon o účetnictví a navazující právní předpisy
3.2 Zákon o daních z příjmů
3.3 Zákon o dani z přidané hodnoty
3.4 Obchodní zákoník
3.5 Občanský zákoník

4. Uzávěrkové operace

4.1 Inventarizace
4.2 Účetní analýza
4.2.1 Oceňování
4.2.2 Provedení oprav účetních nesprávností
4.2.3 Přeúčtování cenných papírů
4.2.4 Přepočítání aktiv a závazků v cizí měně k rozvahovému
dni na koruny české a vyčíslení kursových rozdílů
4.2.5 Časové rozlišení nákladů a výnosů
4.2.6 Dohadné účty
4.2.7 Rezervy na budoucí výdaje
4.2.8 Organizační složka v zahraničí
4.2.9 Vypořádání z účasti ve sdružení bez právní subjektivity
4.2.10 Přeúčtování výsledkových účtů dle činností
4.2.11 Vypořádání výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení
4.3 Daňová analýza
4.3.1 Cestovní náhrady
4.3.2 Zaměstnanecké výhody (benefity)
4.3.3 Vzdělávání zaměstnanců
4.3.4 Sociální plnění
4.3.5 Pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem
Některé daňové zajímavosti roku 2008
4.4 Daň z příjmů splatná
4.5 Daň z příjmů odložená
Koncepce způsobu výpočtu odložené daně
Hlavní zásady odložené daně
Příklad na výpočet odložené daně

5. Účetní závěrka

5.1 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty
5.2 Cash flow
5.3 Přehled o změnách vlastního kapitálu
5.4 Příloha
6. Výroční zpráva
7. Zveřejňování účetní závěrky
8. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami