Metodické aktuality č. 10/2006

Již tradičně je desáté číslo časopisu věnováno tématu Účetní závěrka. Časopis přináší vymezení právního rámce účetní závěrky za rok 2006, zdůraznění praktické aplikace všeobecných účetních zásad jako východisko účetní závěrky, podrobné informace o systému oceňování jednotlivých druhů majetku a závazků, a to jak k okamžiku uskutečnění účetního případu, tak k rozvahovému dni. V procesu účetní závěrky jsou věnovány stati obsahu účetní závěrky, formě, druhům a také harmonogramu účetní závěrky. Významným přínosem jsou komentované možné problémy v praxi, novinky
a zajímavosti u jednotlivých rozvahových položek, účetních metod a nástrojů zásady opatrnosti. Komentovány jsou lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů, splatnost daně a možnost odkladu jejího placení, přístup k zálohám na daň z příjmů a nový sankční systém platný od roku 2007.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 2. 10. 2006

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

Obsah...............

1. Úvod

2. Právní rámec účetní závěrky 2006
2.1 Zákon o účetnictví a navazující účetní předpisy
2.2 Obchodní zákoník
2.3 Občanský zákoník
2.4 Zákon o daních z příjmů
2.5 Zákon o rezervách
2.6 Zákon o dani z přidané hodnoty
2.7 Zákon o správě daní a poplatků

3. Všeobecné účetní zásady jako východisko účetní závěrky
3.1 Věrné a poctivé zobrazení skutečnosti
3.2 Zásada účetní jednotky
3.3 Zásada neomezené doby trvání účetní jednotky
3.4 Zásada periodicity zjišťování výsledku hospodaření a finanční situace účetní jednotky
3.5 Stálost účetních metod
3.6 Oceňování v historických cenách

Účetní závěrka 2006
3.7 Zásada konzistentnosti mezi účetními obdobími
3.8 Zásada vymezení okamžiku realizace
3.9 Věcná (materiální) zásada
3.10 Přednost obsahu před formou
3.11 Zákaz kompenzace

4. Systém oceňování
4.1 Okamžik ocenění
4.2 Druhy cen
4.2.1 Pořizovací cena
4.2.2 Vlastní náklady
4.2.3 Reprodukční pořizovací cena
4.2.4 Jmenovitá hodnota
4.2.5 Reálná hodnota
4.3 Měna

5. Proces účetní závěrky
5.1 Obsah účetní závěrky
5.2 Forma účetní závěrky
5.3 Druhy účetní závěrky
5.4 Harmonogram účetní závěrky

6. Možné problémy v praxi, novinky, zajímavosti
6.1 Dlouhodobý nehmotný majetek
6.1.1 Povolenky na emise skleníkových plynů
6.1.2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
6.2 Dlouhodobý hmotný majetek
6.2.1 Okamžik zahrnování nákladů do vstupní ceny
6.2.2 Okamžik zařazení majetku do používání
6.2.3 Účtování o dotacích
6.2.4 Úprava historické ceny
6.3 Dlouhodobý fi nanční majetek
6.3.1 Majetkové cenné papíry a účasti
6.3.2 Půjčky a úvěry

Účetní závěrka 2006
6.4 Zásoby
6.5 Pohledávky
6.6 Krátkodobý finanční majetek
6.7 Vlastní kapitál
6.8 Rezervy
6.8.1 Účetní rezervy
6.8.2 Daňové rezervy
6.9 Odložená daň

7. Splatná daň
8. Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů
9. Splatnost daně a možnost odkladu jejího zaplacení
10. Zálohy na daň z příjmů, stanovení záloh jinak
11. Nový sankční systém platný od 1. 1. 2007