Vzdělávací seminář:
VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM A FINANČNÍ ŘÍZENÍ pro PO zřizované OSS

Číslo semináře / VS: 39418

Přednáší Ing. Alena Kochová
lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu
Termín středa 25. března 2020
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář doporučujeme zejména účetním, ekonomickým pracovníkům, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším posluchačům, kteří jsou odpovědni za přípravu a správu účetnictví, financování a finanční hospodaření v příspěvkových organizacích zejména vládního sektoru.

Cílem semináře je prohloubení znalostí a praktické procvičení dovedností v oblasti finančního řízení státních příspěvkových organizací v souvislosti s účetní reformou veřejných financí.

OBSAH

1.   Vnitřní kontrolní systém

  • Řídící kontrola
  • Účastníci a procesy
  • Základní prvek ochrany nakládání s veřejnými prostředky

2.   Rozpočtování ve státních příspěvkových organizacích

  • Pohled rozpočtový (vazba na zákon č. 218/2009 Sb.)
  • Pohled ekonomický (věcné naplňování s obrazem v účetnictví)

3.   Využití znalostí z rozpočetnictví

4.   Vazby věcných plánů na finanční plán sestavovaný v podobě základních účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích) – příklady

5.   Pohyby v těchto výkazech ve vazbě na změny reálné ekonomiky v PO zřizovaných OSS

6.   Fondy SPO a jejich peněžní krytí a vliv jejich zapojení na výsledky hospodaření SPO

7.   Výsledek hospodaření (rozpočtový a účetní pohled)

8.   Odpovědi na otázky:

  • Jak velké jsou volné peněžní prostředky?
  • Proč má SPO zisk a nemá peníze a naopak? 

Účastníci semináře obdrží po jeho ukončení osvědčení o absolvování vzdělávací akce. V této souvislosti žádáme posluchače o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, pracovní pozice.

Podle zákona o DPH je vložné pro posluchače z ÚSC osvobozeno od DPH.

 

Pro členy SÚ
2 690 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 690 Kč
s DPH