Vzdělávací seminář:
Speciál pro účetní veřejného sektoru

Číslo semináře / VS: 39469

Přednáší Ing. Simona Pacáková
auditorka, členka metodické rady SÚ ČR, specialistka na veřejný a neziskový sektor
Termín od středy 20. září do pátku 3. listopadu 2023
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

Rámcový obsah:

1. DEN - Úvod do problematiky (20.9.)

I. Územní samosprávný celek v zákoně o obcích

 • orgány a jejich pravomoci,
 • nakládání s majetkem územního samosprávného celku.

II. Rozpočet územního samosprávného celku

 • střednědobý rozpočtový výhled,
 • rozpočet – sestavení, schválení, změny,
 • rozpočtové provizorium,
 • rozpočtová skladba.

III. Příspěvková organizace v rozpočtových pravidlech

 • zřizovací listina příspěvkové organizace,
 • vztah příspěvkové organizace a jejího zřizovatele,
 • financování příspěvkové organizace,
 • předběžný souhlas,
 • porušení rozpočtové kázně.

IV. Rozpočet příspěvkové organizace

 • střednědobý rozpočtový výhled,
 • proces sestavení a schvalování rozpočtu,
 • změny rozpočtu.

V. Zákon o účetnictví

 • kategorizace vybraných účetních jednotek,
 • zjednodušený rozsah účetnictví.

 

2. DEN – Fondy (21.9.)

I. Fondy příspěvkových organizací v rozpočtových pravidlech

 • fond odměn,
 • fond kulturních a sociálních potřeb,
 • rezervní fondy,
 • investiční fondy.

II. Fondy územních samosprávných celků

III. Fondy ve vyhlášce 410/2009 Sb.

VI. Český účetní standard 704 - fondy          

V. Vykazování fondů v účetní závěrce

IV. Daňové souvislosti

 

3. DEN – Dotace a příspěvky (19.10.)

I. Dotace v rozpočtových pravidlech

 • žádost o dotaci,
 • rozhodnutí o poskytnutí dotace,
 • porušení rozpočtové kázně.

II. Provozní příspěvek zřizovatele pro jeho příspěvkovou organizaci

III. Investiční příspěvek zřizovatele

IV. Vracení dotací a vracení příspěvku zřizovateli

V. Český účetní standard 703 – transfery

 • účtování u poskytovatele dotace,
 • účtování u zprostředkovatele,
 • účtování u příjemce.

VI. Daňové souvislosti

 

4. DEN – Další účetní specifika veřejného sektoru a finanční kontrola (20.10.)

I. Dlouhodobý majetek

 • oceňování,
 • svěřený majetek,
 • odepisování majetku,
 • přeceňování na reálnou hodnotu,
 • bezúplatně nabytý majetek,
 • daňové souvislosti.

II. Opravné položky

III. Opravy chyb minulých let    

 

5. DEN – Inventarizace a roční účetní závěrka (3.11.)

I. Inventarizační vyhláška

 • požadavky na organizační zajištění,
 • inventurní soupisy.

II. Sestavení roční účetní závěrky

 • Rozvaha,
 • Výkaz zisku a ztráty,
 • příloha a její obsah,
 • kontrolní vazby.

III. Schválení účetní závěrky

 • schvalovací vyhláška,
 • termíny pro schválení účetní závěrky.

IV. Zasílání dat do CSUIS

V.  Konsolidační vyhláška a sestavení výkazů za Českou republiku

 

Lze se hlásit na celý cyklus nebo na jednotlivé dny - viz program akcí.

Pro členy SÚ
12 990 Kč
s DPH
Pro ostatní
12 990 Kč
s DPH