Vzdělávací seminář:
Rozpočtová skladba a účetnictví, vzájemné vazby, novinky (ONLINE)

Číslo semináře / VS: 39492

Přednáší Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
MF ČR
Termín středa 11. září 2024
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo ONLINE

Program semináře

URČENO

Seminář je určen zejména pro pracovníky (rozpočtáře, účetní, metodiky atd.) a vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek, auditorům, kontrolorům a účetním poradcům.

OBSAH

Cílem semináře je seznámit účastníky s jednotlivými hledisky třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby a jejich právním ukotvením (zaměřeno na položky, paragrafy a účelové znaky), a to i ve vazbě na účetní zachycení předmětných transakcí. Seminář je zaměřen na novinky v rozpočtové skladbě a ve finančním výkaznictví.

Účastníci kurzu si budou moci na modelových příkladech vyzkoušet aplikaci jednotlivých pravidel a postupů podle rozpočtové skladby.

V průběhu celého kurzu mohou účastníci sdílet své praktické zkušenosti a problémy a diskutovat s lektory možná alternativní řešení.

 • úvod do problematiky třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby,
 • vyhláška o rozpočtové skladbě (vyhláška č. 412/2021 Sb.) a Pokyn k postupu podle vyhlášky MF č. 412/2021 Sb.
  • základní pojmy pro účely rozpočtové skladby,
  • obecné zásady třídění příjmů, výdajů a financujících položek,
  • významné změny v položkách a paragrafech (obsahová náplň položek a paragrafů).
 • aktuální znění finančních výkazů s ohledem na významné změny
 • metodická doporučení v oblasti třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby, např.:
  • vykazování „doplatků“ transferů ze státního rozpočtu,
  • vykazování účelových znaků v případě transferů ze státního rozpočtu,
  • transfery v účetnictví a v rozpočtu (rozdíly),
  • vykazování dopravní obslužnosti,
  • vykazování příjmů a výdajů souvisejících s pomocí Ukrajině a jejímu obyvatelstvu.
 • modelové příklady – účetní a rozpočtové zachycení
 • diskuse

Právní předpisy:

 • vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě
 • Pokyn k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 410/2009 sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
 • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky
 •  
Pro členy SÚ
3 190 Kč
s DPH
Pro ostatní
3 190 Kč
s DPH