Vzdělávací seminář:
Plánování investic ÚSC v inflační době

Číslo semináře / VS: 39465

Přednáší Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
MF ČR, VŠE Praha, zkušený lektor, specialista na účetnictví veřejné správy
Termín úterý 17. října 2023
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

Určeno

Úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC zabývajících se plánováním investic, veřejnými zakázkami, finanční kontrolou nebo rozpočetnictvím získat a prohloubit své znalosti a dovednosti v problematice finančního řízení a finanční kontroly a prostřednictvím příkladů dobré praxe a řešení modelových situací podpořit integraci poznatků do jejich praxe.

Cíl

Cílem vzdělávacího programu je osvětlit potřebu číselného doložení splnění zákonné podmínky „3E" u plánovaných a připravovaných investičních výdajů ÚSC a jejich příspěvkových organizací. Takový přístup vždy zlepšuje kvalitu a robustnost rozhodování o veřejných penězích a také významně zlepšuje auditní stopu za tímto procesem, která je jak u úředníků, tak u vedoucích úředníků územních samospráv vyžadována závaznými předpisy. Posluchači získají tímto praktickým seminářem ucelený pohled na vysoce aktuální problematiku sledování a vyhodnocování „3E", tedy účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti aplikované v inflačním prostředí. Kromě praktického provedení základními rysy všech těchto tří ekonomických konceptů i s využitím zkušeností z mezinárodního prostředí bude především možné si jejich aplikaci vyzkoušet na několika modelových příkladech a kratších případových studiích. Důraz bude kladen na vyzkoušení aplikace především zásad účelnosti a efektivnosti. Uvedených cílů bude dosahováno prostřednictvím nejen výkladu ustanovení závazných předpisů, především zákona o finanční kontrole a v menší míře také zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ale zejména ukázkou dobré praxe, modelovými příklady a případovými studiemi. To vše proto, ale byla tato závazná ustanovení úředníky a vedoucími úředníky územních samosprávných celků konkrétně a efektivně uchopitelná.

Obsah

  • základní principy 3E – účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti v rámci veřejných politik a veřejných výdajů, legislativní ukotvení v ČR – souvislosti s časovou hodnotou peněz, 
  • úvod k modernímu investičnímu rozhodování jako jednomu z nástrojů zajištění účelnosti a efektivnosti vynakládání veřejných prostředků u ÚSC,
  • inflace a časová hodnota peněz a jejich vliv na hodnocení investičních programů včetně příkladů v MS Excel,
  • metody hodnocení investičních projektů s důrazem na zohlednění především inflačních rizik včetně příkladů v MS Excel,
  • diskuse ke zkušenosti účastníků v oblasti investičního plánování a rozhodování v ÚSC.
Pro členy SÚ
2 890 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH