Vzdělávací seminář:
PAP - Metodika (OSS a jejich PO, ÚSC)

Číslo semináře / VS: 39422

Přednáší Ing. Alena Kochová
lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu
Termín středa 21. října 2020
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125

Program semináře

URČENO

Seminář je vhodný zejm. pro účetní, ekonomy, auditory, analytiky, metodiky, příp. IT specialisty a další pracovníky ústředních vládních institucí a místních vládních institucí, zejm. ministerstev, jejich podřízených organizačních složek a jejich příspěvkových organizací, státních fondů podle rozpočtových pravidel, Pozemkového fondu ČR, některých územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti a některých příspěvkových organizací zřízených místními vládními institucemi.

Cílem semináře je informovat posluchače o legislativních změnách, posluchači by měli dále získat praktické dovednosti k zabezpečení naplnění požadavků uložených vyhláškami č. 383/2009 Sb. a č. 410/2009 Sb. v jejich platném znění, pro potřeby:

 • plnění závazků České republiky vůči Evropské unii k poskytování údajů z administrativních zdrojů dat, tj. z účetnictví, a to ve stanovené struktuře a detailu tak, aby tyto údaje odpovídaly zásadě nestrannosti, spolehlivosti, relevantnosti a transparentnosti. 


OBSAH

 • Důvody a nutnost zpracování Pomocného analytického přehledu („PAP“) 
 • Očekávání, zkušenosti, spolupráce příjemce (ČSÚ) se zpracovateli (VÚJ), dopady do hodnocení ČR
 • Legislativní úprava – vyhlášky č. 383/20009 Sb. a č. 410/2009 Sb. v jejich platném znění - v přílohách jen pro potřeby plnění závazků ČR k poskytování údajů z účetnictví s vazbou na konsolidační manuál 
 • Metodika tvorby PAP 
   • analytické druhové členění aktiv, pasiv, nákladů, výnosů
   • analytické členění obratů aktiv a pasiv podle druhů pohybu
   • analytické členění podle partnerů aktiva, pasiva a partnerů transakce - standard a s vazbou na konsolidaci
   • identifikátor veřejné zakázky
   • další sestavení části XIV.
   • informace uváděné v části XVII.
   • opravy chyb a křížové kontroly (KRK)
   • metodický výklad k jednotlivým částem výkazu PAP s příklady

 

Účastníci semináře obdrží po jeho ukončení osvědčení o absolvování vzdělávací akce (akreditace MV ČR). V této souvislosti žádáme posluchače o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, pracovní pozice.

Podle zákona o DPH je vložné pro posluchače z ÚSC osvobozeno od DPH.

Pro členy SÚ
2 690 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 690 Kč
s DPH