Vzdělávací seminář:
PAP - Metodika

Číslo semináře / VS: 39432

Přednáší Ing. Alena Kochová
lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu
Termín úterý 6. dubna 2021
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je vhodný zejm. pro účetní, ekonomy, auditory, analytiky, metodiky, příp. IT specialisty a další pracovníky ústředních vládních institucí a místních vládních institucí, zejm. ministerstev, jejich podřízených organizačních složek a jejich příspěvkových organizací, státních fondů podle rozpočtových pravidel, Pozemkového fondu ČR, některých územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti a některých příspěvkových organizací zřízených místními vládními institucemi.

Cílem semináře je informovat posluchače o legislativních změnách, posluchači by měli dále získat praktické dovednosti k zabezpečení naplnění požadavků uložených vyhláškami č. 383/2009 Sb. a č. 410/2009 Sb., v jejich platném znění, pro potřeby:

 • plnění závazků České republiky vůči Evropské unii k poskytování údajů z administrativních zdrojů dat, tj. z účetnictví, a to ve stanovené struktuře a detailu tak, aby tyto údaje odpovídaly zásadě nestrannosti, spolehlivosti, relevantnosti a transparentnosti. 


OBSAH

 • důvody a nutnost zpracování Pomocného analytického přehledu („PAP“), 
 • očekávání, zkušenosti, spolupráce příjemce (ČSÚ) se zpracovateli (VÚJ), dopady do hodnocení ČR,
 • legislativní úprava – vyhlášky č. 383/20009 Sb. a č. 410/2009 Sb., v jejich platném znění - v přílohách jen pro potřeby plnění závazků ČR k poskytování údajů z účetnictví s vazbou na konsolidační manuál,
 • metodika tvorby PAP, 
 • analytické druhové členění aktiv, pasiv, nákladů, výnosů,
 • analytické členění obratů aktiv a pasiv podle druhů pohybu,
 • analytické členění podle partnerů aktiva, pasiva a partnerů transakce - standard a s vazbou na konsolidaci,
 • identifikátor veřejné zakázky,
 • další sestavení části XIV.,
 • informace uváděné v části XVII.,
 • opravy chyb a křížové kontroly (KRK),
 • metodický výklad k jednotlivým částem výkazu PAP s příklady.

 

Vedoucí úředníci a úředníci dle zákona č. 312/2002 Sb. obdrží po ukončení semináře osvědčení o absolvování vzdělávací akce (akreditace MV ČR). V této souvislosti žádáme posluchače, kterých se akreditace týká, o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození.
Podle zákona o DPH je vložné pro zmíněné posluchače osvobozeno od DPH.

 

Pro členy SÚ
2 690 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 690 Kč
s DPH