Vzdělávací seminář:
Inventarizace v organizacích veřejného sektoru - ONLINE

Číslo semináře / VS: 39491

Přednáší Ing. Alena Kochová
lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu
Termín čtvrtek 28. listopadu 2024
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo online

Program semináře

URČENO

Seminář je určen zejména pro zaměstnance organizačních složek státu a jimi zřízených příspěvkových organizací, zaměstnance územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací působící zejména v oblasti provádění inventarizací a zachycení výsledků inventarizace v účetnictví a v knihách analytického členění. Dále pak pro vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace), auditorům, kontrolorům a účetním poradcům a metodikům.

 OBSAH

  • inventarizace – zahájení prací na roční účetní závěrce,
  • legislativní rámec a vnitřní řídící akty k inventarizaci (směrnice, příkaz),
  • požadavky na průkaznost účetnictví,
  • organizace inventarizačních prací a průběh inventarizace,
  • inventura a inventarizace,
  • způsoby a specifika inventury a inventarizace jednotlivých druhů aktiv, pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů,
  • oceňování majetku a závazků,
  • vyhodnocení inventarizace včetně příkladů vypořádání v knihách analytického členění,
  • postupy účtování zúčtovatelných rozdílů,
  • inventarizační rozdíly a DPH.
Pro členy SÚ
3 090 Kč
s DPH
Pro ostatní
3 090 Kč
s DPH