Vzdělávací seminář:
INVENTARIZACE (OSS a jejich PO)

Číslo semináře / VS: 39413

Přednáší Ing. Alena Kochová
lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu
Termín středa 4. prosince 2019
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO

Kurz doporučujeme zejm. účetním, ekonomickým pracovníkům, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším posluchačům, kteří jsou odpovědni za přípravu a správu účetnictví, financování a finanční hospodaření vládního sektoru.

OBSAH

  • Inventarizace – zahájení prací na roční účetní závěrce
  • Legislativní rámec a vnitřní řídící akty k inventarizaci (směrnice, příkaz)
  • Požadavky na průkaznost účetnictví
  • Organizace inventarizačních prací a průběh inventarizace
  • Inventura a inventarizace
  • Způsoby a specifika inventury a inventarizace jednotlivých druhů aktiv, pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů
  • Oceňování majetku a závazků
  • Vyhodnocení inventarizace včetně příkladů vypořádání v knihách analytického členění
  • Postupy účtování zúčtovatelných rozdílů
  • Inventarizační rozdíly a DPH

Účastníci semináře obdrží po jeho ukončení osvědčení o absolvování vzdělávací akce. V této souvislosti žádáme posluchače o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, pracovní pozice.

Podle zákona o DPH je vložné pro posluchače z ÚSC osvobozeno od DPH.

 

Pro členy SÚ
2 690 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 690 Kč
s DPH