Vzdělávací seminář:
IFRS - praktické aplikace

Číslo semináře / VS: 33512

Přednáší Ing. Martina Křivánková, FCCA
lektor a konzultant k problematice IFRS
Termín od středy 5. února do středy 22. dubna 2020
Začátek

9:00 - 16:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO

Kurz doporučujeme finančním ředitelům, hlavním účetním a účetním, kteří připravují nebo budou připravovat účetní závěrku v souladu s IFRS.

Kurz je vhodnou alternativou pro ty zájemce, kteří neusilují o získání diplomu IFRS specialista, ale pro potřeby své praxe se musí seznámit s hlavními pravidly a požadavky mezinárodních standardů účetního výkaznictví.

V neposlední řadě je kurz vhodný i k zopakování vybraných oblastí IFRS pro posluchače, kteří před delší dobou absolvovali kurzy k problematice IFRS a teprve nyní začínají standardy aplikovat v praxi.

V průběhu kurzu se posluchači seznámí s vybranými IFRS a s jejich dopadem na často se vyskytující účetní transakce. Problematika bude ilustrována na praktických příkladech (nutná kalkulačka s funkcemi).

OBSAH

Výkaznictví podle IFRS - 5. 2. 2020

 • Koncepční rámec
 • IAS 1 Předkládání účetní závěrky
 • IAS 7 Výkaz peněžních toků
 • IAS 8 Účetní pravidla, změny účetních odhadů a chyby
 • IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví
 • IAS 21 Dopady změn měnových kurzů
 • IAS 10 Události po rozvahovém dni
 • IFRS 8 Segmenty činnosti
 • IAS 33 Zisk na akcii
 • IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran
 • IFRS 13 Oceňování reálné hodnoty

ZAMĚSTNANCI A FINANČNÍ NÁSTROJE PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY PODLE IFRS - 7. 2. 2020

 • IAS 19 Zaměstnanecké požitky
 • IFRS 2 Úhrady vázané na akcie
 • IAS 32 Finanční nástroje - vykazování
 • IFRS 9 Finanční nástroje
 • IFRS 7 Finanční nástroje - zveřejnění

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK A REZERVY PODLE IFRS - 25. a 27. 2. 2020

 • IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení
 • IFRS 16 Leasingy
 • IAS 23 Výpůjční náklady
 • IAS 38 Nehmotná aktiva
 • SIC-32 Nehmotná aktiva - náklady na webové stránky
 • IAS 40 Investice do nemovitostí
 • IAS 36 Snížení hodnoty aktiv
 • IFRIC 10 Mezitímní výkaznictví a snížení hodnoty aktiv
 • IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené činnosti
 • IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva
 • IFRIC-1 Změny v existujících závazcích vyplývajících z povinnosti odstranit aktivum, uvést místo do původního stavu a podobných důvodů

 DOTACE, DANĚ, ZÁSOBY, VÝNOSY A PŘÍPRAVA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODLE IFRS - 4. 3. 2020

 • IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory
 • SIC-10 Státní podpora - bez specifického vztahu k provozním činnostem
 • IAS 12 Daně ze zisku
 • IAS 2 Zásoby
 • IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky
 • IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

PODNIKOVÉ KOMBINACE A KONSOLIDACE PODLE IFRS - 14. a 22. 4. 2020

 • IFRS 3 Podnikové kombinace
 • IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka
 • IAS 27 Individuální účetní závěrka
 • IAS 28 Investice do přidružených a společných podniků
 • IFRS 11 Společná ujednání
 • IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách

JE MOŽNÉ HLÁSIT SE POUZE NA VYBRANOU PROBLEMATIKU - CENA JE STANOVENA NA 2 990,- KČ VČ. DPH ZA JEDEN VÝUKOVÝ DEN. V tomto případě se přihlašte emaielm na adresu vzdelavani@icu-praha.cz, kam uvádějte Vámi vybraný vyukový den/dny.

Pro členy SÚ
15 490 Kč
s DPH
Pro ostatní
18 490 Kč
s DPH