Vzdělávací seminář:
Dlouhodobý majetek (OSS a jejich PO)

Číslo semináře / VS: 39490

Přednáší Ing. Alena Kochová
lektorka akreditovaná MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu
Termín čtvrtek 14. listopadu 2024
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář doporučujeme zejména účetním, ekonomickým pracovníkům, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším posluchačům, kteří jsou odpovědní za přípravu a správu účetnictví, financování a finanční hospodaření.

Cílem semináře je prohloubení znalostí a dovedností v oblasti dlouhodobého majetku, jeho evidence, hospodaření, technického zhodnocení, odpisování a účtování dalších souvisejících skutečností, které jsou předmětem účetnictví.


OBSAH

 • kategorie dlouhodobého majetku (DNM, DDNM, DHM, DDHM, DFM),
 • pořízení dlouhodobého majetku - úplatného odpisovaného a neodpisovaného - příklady účtování vč. vazby na PAP,
 • technické zhodnocení dlouhodobého majetku (na vlastním i cizím majetku) a zachycení v účetnictví s vazbou na PAP,
 • právo stavby - příklady,
 • věcná břemena - na cizím i vlastním majetku - obraz v účetnictví,
 • odpisování dlouhodobého majetku - ČÚS 708 - obecná pravidla pro odpisování (ocenění majetku, "zbytková hodnota" - bod 4.11 standardu, názorné příklady zařazení majetku a následného odpisování, způsoby odpisování (rovnoměrný, výkonový, komponentní) vč. příkladů výpočtu, odpisy a technické zhodnocení (příklady výpočtů),
 • účtování odpisů při vyřazení dlouhodobého majetku bezúplatným převodem a likvidací,
 • bezúplatné převody dlouhodobého majetku a zachycení v účetnictví (mezi vybranými účetními jednotkami) a poskytovaného darem jiným než vybraným účetním jednotkám,
 • majetek určený k prodeji - přecenění na reálnou hodnotu (v evidenci majetku a účetnictví) - vazba na PAP,
 • směna - příklady,
 • škody a inventarizační rozdíly u dlouhodobého majetku - účetní zobrazení a skutková podstata,
 • informace o dlouhodobém majetku v příloze účetní závěrky.
Pro členy SÚ
3 190 Kč
s DPH
Pro ostatní
3 190 Kč
s DPH