Vzdělávací seminář:
Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví vybraných účetních jednotek

Číslo semináře / VS: 39448

Přednáší Ing. Nikola Kortanová; Ing. Tomáš Sluka
oddělení Regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR; vedoucí oddělení Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů
Termín čtvrtek 9. června 2022
Začátek

9:00 - 15:00

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je určen zejména pro pracovníky (účetní, metodiky, majetkové pracovníky atd.) a vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace), auditorům, kontrolorům a účetním poradcům a metodikům.

Cílem semináře je procvičení a prohloubení znalostí v oblasti dlouhodobého hmotného majetku, a to se zaměřením na oceňování, odpisování, technické zhodnocení, bezúplatné převody a financování dlouhodobého hmotného majetku z peněžních fondů.

Účastníci kurzu si budou moci na modelových příkladech vyzkoušet aplikaci jednotlivých pravidel a postupů podle právních předpisů v oblasti účetnictví pro vybrané účetní jednotky a rozpočtových pravidel.

V průběhu celého kurzu mohou účastníci sdílet své praktické zkušenosti a problémy a diskutovat s lektorem možná alternativní řešení.

OBSAH

  • Obecná pravidla pro vykazování dlouhodobého hmotného majetku včetně obsahového vymezení jednotlivých položek rozvahy a specifických případů vykazování (např. věcná břemena, právo stavby, sbírky muzejní povahy)
  • Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, a to zejména se zaměřením na oceňování (např. zahrnování / nezahrnování nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého hmotného majetku do pořizovací ceny)
  • Technické zhodnocení provedené na vlastním i cizím dlouhodobém hmotném majetku
  • Odpisování dlouhodobého hmotného majetku (např. význam odpisů, způsoby odpisování, aktualizace odpisového plánu, zbytková hodnota)
  • Tvorba opravných položek
  • Bezúplatné převody dlouhodobého hmotného majetku mezi vybranými účetními jednotkami i mimo vybrané účetní jednotky
  • Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku (majetek určený k prodeji, směna atd.)
  • Tvorba a čerpání peněžních fondů souvisejících s financováním dlouhodobého hmotného majetku u příspěvkových organizací
Pro členy SÚ
2 790 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 790 Kč
s DPH