Vzdělávací seminář:
Whistleblowing aneb ochrana oznamovatelů – nová právní úprava pro rok 2022 ......... on-line školení

Číslo semináře / VS: 240061

Pořádá Svaz účetních Hradec Králové, z.s.
Přednáší JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.
garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého
Termín pondělí 30. května 2022
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 12.30 hodin)

Místo on-line školení

Program semináře

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou Intellego Olomouc

Cíl školení:
Cílem semináře je seznámit posluchače s novou právní úpravou ochrany oznamovatelů. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, jsou členské státy povinny přijmout do 17. 12. 2021 právní úpravu provádějící ustanovení předmětné směrnice. Zároveň jsou jednotliví zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají v rozhodném období 50 až 249 zaměstnanců povinni přijmout systém tzv. interních oznamovacích kanálů, a to do 31. 3. 2023. V případě nesplnění této povinnosti hrozí zaměstnavatelům vysoké pokuty.

Program školení:
Seminář je věnován nové právní úpravě whistleblowingu. Jako whistleblower je označována osoba, která upozorní kompetentní orgán či organizaci na závadné, neetické či jinak protispolečenské jednání, o němž se dozvěděla v souvislosti s výkonem svého povolání. Jelikož je tímto oznámením potenciálně vystavěna tzv. odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele, považuje právní úprava za nezbytné poskytnout whistleblowerowi (tj. oznamovateli) adekvátní ochranu.

1. Vymezení oznamovací činnosti – rozsah, výjimky, způsob podání oznámení 
(v jakých oblastech jsou oznamovatelé chráněni)
2. Chráněné osoby – kdo může být oznamovatelem
3. Odvetná opatření – pojem, rozsah 
(před jakým jednáním je oznamovatel chráněn)
4. Ochrana před odvetným opatřením
 – jak je oznamovatel chráněn
5. Vnitřní oznamovací systém 
– povinný subjekt a jeho povinnosti, přijímání oznámení, vymezení tzv. příslušné osoby, evidence a uchování a uchovávání oznámení
6. Působnost Ministerstva spravedlnosti
7. Kontrolní činnost / přestupky

Pro členy SÚ
2 199 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 299 Kč
s DPH