Vzdělávací seminář:
Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty

Číslo semináře / VS: 1904

Pořádá Komora certifikovaných účetních, z.s.
Přednáší Ing. Alice Šrámková
účetní expert, daňová poradkyně
Termín středa 30. ledna 2019
Začátek

9:00 - 14:00hod.

Místo Praha

Program semináře

  • závěrkové operace - inventarizační rozdíl, časové rozlišení, dohadné účty, kurzové rozdíly, opravné položky, rezervy, daň z příjmů (splatná, odložená),
  • sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu,
  • příloha v účetní závěrce,
  • problémové oblasti,
  • diskuse
Pro členy SÚ
1 990 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 590 Kč
s DPH