Vzdělávací seminář:
Účetní závěrka podle českých účetních pravidel – vybrané oblasti 1

Číslo semináře / VS: 1952.A

Pořádá Komora certifikovaných účetních, z.s.
Přednáší Ing. Michal Šindelář, Ph.D.
Auditor, certifikovaný účetní, odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha
Termín středa 20. listopadu 2019
Začátek

9:00 - 15:30 hod.

Místo Hybernská 24, Praha 1

Program semináře

Seminář je vhodný pro posluchače, kteří chtějí být včas připraveni na účetní závěrku, kterou budou sestavovat nebo na jejím sestavení budou participovat. V průběhu každého výukového dne bude prostor pro příp. dotazy posluchačů.

Školení lze objednat i jako celek všech čtyř dnů za zvýhodněnou cenu pro členy 9 300Kč / nečlen 9 800Kč.

1. den – oceňování, opravné položky, rezervy / 20.11. 2019

 •  oceňování majetku a závazků v průběhu účetního období a oceňování k rozvahovému dni
 •  tvorba opravných položek (účetní x daňové)
 •  tvorba rezerv (účetní x daňové)

2. den – odložená daň / 21.11. 2019

 •  kdy vzniká
 •  princip výpočtu
 •  dopad do účetní závěrky

3. den – výkazy / 27.11.2019

 •  povinnost sestavení výkazů pro konkrétní účetní jednotky
 •  povinnost zveřejnění jednotlivých výkazů v kontextu kategorizace účetních jednotek
 •  povinnost ověření účetní závěrky auditorem
 •  sestavení výkazů formou souvislého příkladu

4. den – cash flow / 28.11. 2019

 •  postavení CF v účetní závěrce, jeho význam, vypovídací schopnost tohoto výkazu
 •  vymezení základních pojmů – tokové a stavové veličiny, peněžní ekvivalenty….
 •  metody sestavení v souladu s českými účetními standardy
 •  ilustrace sestavení CF nepřímou metodou v kontextu ČÚS č. 23
Pro členy SÚ
2 590 Kč
s DPH
Pro ostatní
3 090 Kč
s DPH