Vzdělávací seminář:
KURZ: Intenzívní 5 denní kurz základů podvojného účetnictví podnikatelů

Číslo semináře / VS: 21997

Pořádá Svaz účetních Hradec Králové, z.s.
Přednáší Ing. Vilém Juránek
auditor a lektor, specialista na účetnictví podnikatelských subjektů, obcí a neziskových organizací
Termín od středy 2. do středy 16. října 2019
Začátek

8.30 hodin (prezence od 8.00 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo T-STRING a.s. - zasedací místnost, Masarykovo nám. 1484, Pardubice

Program semináře

Kurz pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou NOVATIS s.r.o. Pardubice - www.seminare-pardubice.cz

Po velice úspěšných kurzech v předchozích letech si Vás dovolujeme pozvat na další běh kurzu.

Data konání jednotlivých bloků:
- 2. října 2019 (středa)
- 3. října 2019 (čtvrtek)
- 14. října 2019 (pondělí)
- 15. října 2019 (úterý)
- 16. října 2019 (středa)

Harmonogram přednáškového dne:
- přednášky se konají ve výše uvedených dnech vždy od 8.30 do 14.00 hodin (prezence je od 8.00 hodin)

Program kurzu:
1. Úvod - definice účetnictví, předmět účetnictví a jeho funkce, základní principy a zásady účetnictví, členění účetnictví, účetní soustavy, rozsah vedení účetnictví, formy účetnictví
2. Právní úprava účetnictví v ČR - legislativní schéma účetnictví a jeho vývoj do dnešní podoby, struktura zákona o účetnictví a výklad vybraných ustanovení, struktura prováděcích vyhlášky k zákonu o účetnictví, České účetní standardy
3. Základy podvojného účetnictví - metoda účetnictví jako zachycování ekonomických jevů, účetní doklady a jejich náležitosti, účetní zápisy a účetní knihy, základní pojmy podvojného účetnictví – aktiva, pasiva, bilanční princip, rozvaha, pohyby rozvahových položek a jejich zachycování, účty, podvojné účtování, souvztažnost, náklady, výnosy, výsledek hospodaření, podrozvahové účty, závěrkové účty, schéma fungování podvojného účetnictví
4. Dlouhodobý majetek – účtová třída 0xx - právní úprava, vymezení dlouhodobého majetku a jeho oceňování, odpisy, technické zhodnocení, opravy a údržba, dotace na pořízení dlouhodobého majetku, inventarizace, dočasné a trvalé snížení hodnoty, problematika souborů majetku, zmařené investice, základní schéma účtování o dlouhodobém majetku
5. Zásoby – účtová třída 1xx - právní úprava, vymezení a oceňování zásob, způsob A a způsob B účtování zásob, základní okruh účtování zásob nakupovaných, základní okruh účtování zásob vytvořených vlastní činností
6. Krátkodobý finanční majetek a úvěry – účtová třída 2xx - účtování peněžních operací, účtování cenin, účtování o krátkodobých úvěrech a finančních výpomocích
7. Zúčtovací vztahy – účtová třída 3xx a 4xx - účtování pohledávek a závazků, účtování vztahů k zaměstnancům, účtování vztahů ke státu a zdravotním pojišťovnám, zúčtování dotací, odhadované pohledávkya závazky
8. Kapitálové účty – účtová třída 4xx - vymezení kapitálových účtů a účtování na těchto účtech – základní kapitál, kapitálové fondy, oceňovací rozdíly, fondy ze zisku, výsledek hospodaření
9. Náklady a výnosy – účtová třída 5xx a 6xx - účtování nákladů a výnosů a jejich časové rozlišování
10. Účetní uzávěrka a účetní závěrka - teorie účetní závěrky, přípravné práce před účetní uzávěrkou, fáze účetní uzávěrky, účetní uzávěrka – využití závěrkových účtů, účetní závěrka – právní rámec, závěrkové výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce

Pro členy SÚ
8 900 Kč
s DPH
Pro ostatní
9 000 Kč
s DPH