Vzdělávací seminář:
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a rezervy podle IFRS

Číslo semináře / VS: 1934

Pořádá Komora certifikovaných účetních, z.s.
Přednáší Ing. Martina Křivánková, FCCA
Lektorka a konzultantka k problematice IFRS
Termín od čtvrtka 10. do pátku 11. října 2019
Začátek

9:00 - 15:30 hod.

Místo KOČKA spol s r.o. Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1

Program semináře

Seminář je určen zejména posluchačům, kteří se potřebují seznámit s principy vykazování vybraných oblastí podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Lze jej doporučit i pro zopakování či „osvěžení“ posluchačům, kteří se s pravidly pro vykazování majetku a rezerv seznámili před delším časem a teprve nyní začínají s jejich aplikací v praxi.

Pozn.: Na seminář si vezměte kalkulačku s funkcemi.

Obsah:

 • IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení
 • IFRS 16 Leasingy
 • IAS 23 Výpůjční náklady
 • IAS 38 Nehmotná aktiva
 • SIC-32 Nehmotná aktiva – náklady na webové stránky
 • IAS 40 Investice do nemovitostí
 • IAS 36 Snížení hodnoty aktiv
 • IFRIC 10 Mezitímní výkaznictví a snížení hodnoty aktiv
 • IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené činnosti
 • IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva
 • IFRIC-1 Změny v existujících závazcích vyplývajících z povinnosti odstranit aktivum, uvést místo do původního stavu a podobných důvodů
Pro členy SÚ
5 180 Kč
s DPH
Pro ostatní
6 180 Kč
s DPH