Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 10/2019

Metodické aktuality č. 10/2019

Účetní závěrka podnikatelů 2019

119 Kč 108,18 Kč bez DPH

Blíží se opět čas příprav na uzavření účetnictví a sestavení účetní závěrky. Tento proces je náročný a je třeba mu věnovat dostatek času, aby nedocházelo ke zbytečným chybám. Před uzavřením účetních knih je třeba provést řadu činností, jejichž obsah by měl být upraven vnitřní směrnicí účetní jednotky. Je třeba provést inventarizaci majetku a závazků a zaúčtovat vzniklé inventarizační rozdíly, správně rozlišit, které náklady a výnosy patří do běžného účetního období a které jsou součástí příštího účetního období, a zaúčtovat dohadné položky. V případě, že účetní jednotka tvoří rezervy, je nezbytné ověřit jejich výši a odůvodněnost. Musíme rovněž zjistit, jaké máme nedobytné pohledávky a pohledávky po splatnosti a rozhodnout o tvorbě opravných položek či odpisu pohledávek. Nesmíme zapomenout zaúčtovat k rozvahovému dni kurzové rozdíly. To vše předchází správnému vyčíslení výsledku hospodaření a výpočtu a zaúčtování daně z příjmů. Na obsahu desátého čísla MA se autorsky podíleli Ing. Jana Pilátová, Ing. Jana Dlabačová, Ing. Jaroslav Jiřík a Ing. Monika Velková. Abyste celý proces účetní závěrky zvládli dobře a efektivně, připravili pro vás řadu praktických přehledů a příkladů. Zvláštní přílohu publikace tvoří rozvaha a výkaz zisku a ztráty s vazbami na doporučený účtový rozvrh pro rok 2019.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 10/2019