Kategorie: E-knihovna

Účetnictví č. 5/2023

Účetnictví č. 5/2023

Nemovité věci v účetnictví a daních

205 Kč 186,36 Kč bez DPH

Květnové vydání Účetnictví je převážně monotematické, zaměřené na problematiku nemovitých věcí. Zvolené oblasti se věnujeme z různých úhlů pohledu. Pozornost jsme soustředili na právní vymezení nemovitých věcí, jež je základním východiskem pro jejich správné účetní zachycení a vykazování, kterému se věnujeme v dalším samostatném článku. V rámci zvolené tematiky jsme neopomenuli oblast oprav a technického zhodnocení, s přihlédnutím k dosavadní judikatuře NSS i ve vazbě na připravovaný nový zákon o účetnictví. Neméně zajímavá je i oblast nemovitých kulturních památek, která z pohledu české účetní legislativy naráží na řadu problémů. Investicím do nemovitostí je v rámci mezinárodních účetních standardů věnován samostatný standard IAS 40 - seznámíme Vás s pravidly jejich oceňování, která se významně liší od české právní úpravy. V rámci dalších odborných příspěvků si vysvětlíme rozdíl mezi nájmem a pachtem, jeho účtování i daňové souvislosti. Nevynechali jsme ani problematiku daně z nemovitých věcí.