Otázka v diskusi:
úroky

Magi1123, 11.8.2011

Jak zjistím výši daňově uznatelné úrokové sazby (%p.a.) z půjčky, kterou poskytl jediný společník svému s.r.o., jak se úroková sazba změní, poskytne - li půjčku např. rodič, sourozenec, případně \"cizí\" osoba.

1 odpověd:

 • Monika, 9.9.2011

  Podle § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů obecně platí, že pokud „se liší ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví správce daně základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl. V případě, kdy sjednaná výše úroků u půjčky a úvěru mezi spojenými osobami je nižší, než by byla cena sjednaná mezi nezávislými osobami, a … věřitelem je společník … uvedený v § 2 odst. 2 (zjednodušeně řečeno FO, která bydlí nebo se obvykle zdržuje v ČR) a § 17 odst. 3 (zjednodušeně PO se sídlem v ČR), ustanovení věty první se nepoužije“.

  Jediný společník s.r.o. je osobou spojenou (kapitálově spojenou). Z výše citovaného ustanovení vyplývá, že pokud tento společník půjčuje peníze své vlastní s.r.o., z daňového pohledu se výše úroků může pohybovat od nuly do obvyklé výše na trhu - při jejich uplatňování do daňových nákladů je nutné respektovat § 24 odst. 2 písm. zi) (pokud je věřitelem fyzická osoba, která nevede účetnictví, jsou úroky u dlužníka - s.r.o. daňově uznatelné jen tehdy, pokud byly zaplaceny) a dále § 25 odst. 1 písm. w) a § 25 odst. 3 (do daňových nákladů nelze zahrnout finanční náklady - úroky z úvěrů a půjček a související náklady, pokud je věřitel osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi, a to ve výši odpovídající částce, o kterou úhrn úvěrů a půjček od spojených osob v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, přesahuje čtyřnásobek výše vlastního kapitálu).

  Pokud by byli úroky vyšší, bude se uplatňovat postup dle § 23 odst. 7 a pokud s.r.o. uspokojivě nedoloží rozdíl oproti obvyklému úroku, bude jí doměřen.

  Obvyklý úrok je možné vymezit jako úrok, který by byl sjednán mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek. Je vhodné si např. zjistit výši úroku poskytovaného bankou v daném místě a čase u obdobné půjčky (i s ohledem na délku její splatnosti, způsobu zajištění aj.). Je možné také vyjít ze statistiky vedené ČNB (statistika průměrných úrokových sazeb) na www.cnb.cz .

  V případě ostatních zmíněných osob bych jen chtěla upozornit, že za spojenou osobu se pro účely daně z příjmů považuje také osoba, která vytvořila právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty. Pokud tyto osoby nebudou osobami spojenými, i zde je nutné uplatňovat § 24 odst. 2 písm. zi).

  Chtěla bych ještě připomenout, že pokud je jediný společník s.r.o. současně jednatelem, je nutné také respektovat ustanovení § 196a odst. 1 obchodního zákoníku.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.