Otázka v diskusi:
prodej nákladního auta

Hana H., 28.4.2011

Prosím o radu při prodeji nákladního auta zakoupeného v r.2000 na leasing, DPH uplatněno. Auto prodáváme do EU.
Fakturovat bez DPH a na které řádky v přiznání?
Děkuji

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 6.6.2011

  V daném případě se nejedná o nový dopravní prostředek, protože auto bylo uvedeno do provozu v r. 2000.

  Ze zadání dotazu není zřejmé, zda nákladní auto je prodáváno osobě registrované k dani v jiném členském státě nebo osobě, pro kterou pořízení zboží z jiného členského státu není předmětem daně (např. občanovi, který není osobou povinnou k dani).

  Z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty se může jednat o:

  1) dodání zboží do jiného členského státu osvobozené dle § 64

  Prodej nákladního auta do jiného členského státu bude osvobozen od daně s nárokem na odpočet daně za podmínky, že

  - se uskutečnil pro osobu registrovanou k dani v jiném členském státě, pro kterou je pořízení zboží předmětem daně podle právních předpisů platných v tomto státě,
  - nákladní auto bylo fyzicky přepraveno z tuzemska do jiného členského státu, a to plátcem (dodavatelem), pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou; odeslání nebo přepravu musí plátce prokázat (např. přepravními doklady, předávacím protokolem, písemným prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby).

  Povinnost přiznat uskutečnění tohoto prodeje vzniká dle § 22 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty k patnáctému dni měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo nákladní auto přepraveno do jiného členského státu. Pokud však bude vystaven daňový doklad před tímto dnem, je plátce povinen přiznat prodej auta ke dni vystavení daňového dokladu. Uskutečněný prodej se uvede do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat dodání zboží do jiného členského státu, a to na ř. 20.

  2) zasílání zboží

  Pokud bude nákladní auto prodáno a dodavatelem nebo jím zmocněnou třetí osobou přepraveno do jiného členského státu osobě, pro kterou pořízení zboží z jiného členského státu není předmětem daně v tomto státě, jedná se o zasílání zboží ve smyslu § 18 zákona o dani z přidané hodnoty.

  Dodavatel bude povinen v závislosti na místu plnění přiznat a odvést daň

  a) v členském státě, z něhož zboží zasílá (tj. v tuzemsku), pokud celková hodnota zasílaného zboží do daného členského státu bez daně nepřesáhne v jednom kalendářním roce registrační limit tohoto členského státu a tento limit nebyl překročen ani v předcházejícím kalendářním roce (nebo pokud dodavatel nepovažuje za místo plnění při zasílání zboží jiný členský stát v souladu s § 8 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty);

  v tomto případě vzniká povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (stanoví se podle § 21) nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve; uskutečněný prodej plátce uvede do daňového přiznání za zdaňovací období, kdy mu vznikla povinnost přiznat daň, a to na ř. 1,

  nebo

  b) v členském státě, kam bylo nákladní auto přepraveno, pokud dodavatel realizovaným obchodem překročí registrační limit členského státu, do kterého je nákladní auto prodáváno (nebo pokud dodavatel považuje za místo plnění při zasílání zboží jiný členský stát v souladu s § 8 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty); dodavateli vznikne povinnost se v daném členském státě registrovat;

  hodnota uskutečněného prodeje s místem plnění v jiném členském státě se vykáže na ř. 24 daňového přiznání.

  (Hodnoty registračního limitu pro jednotlivé členské státy lze nalézt např. v pokynech k vyplnění daňového přiznání.)

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.