Otázka v diskusi:
Fotovoltaická elektrárna - jak na dph

Denisa R., 7.4.2011

Prosím o radu, stále nikdo pořádně neví jak postupovat. V r. 2010 pořízena fotovoltaická elektrárna na střechu rod. domku. Při pořízení byl uplatněn celý odpočet DPH. Do užívání zařazena v říjnu 2010, kdy byla i vystavena 1. faktura na vyrobenou elekřinu ČEZu. Na faktuře je částka za prodanou energii Čezu + DPH, dále soukr. spotřebovaná energie (zelený bonus, za který čez platí 11,5/kWh) + DPH. Takže to co soukr. spotřebujeme ještě čez platí a my z toho platíme DPH. Otázka zní: Je v případě DPH vše v pořádku, nebo se má část odpočtu z pořízení vracet dle poměru osobní spotřeby elektřiny? Kdy provádět výpočet a kdy vracet? Každé čtvrtletí (jsme čtvrt. plátci) nebo až po 1 roce užívání? Kdy se pak bude znát skutečné procento užití pro osobní spotřebu. Jelikož např. za říjen až prosinec byla v domácnosti velká spotřeba energie (topení, světlo atd.), tudíž procento osobní spotřeby vyrobené energie je vysoké. Cca 80%. Ale zase v létě bude převažovat prodej energie, osobní spotřeba bude malá. Děkuji

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 8.9.2011

  Zelený bonus je příplatek k tržní ceně elektřiny. Prodá-li výrobce elektřinu z obnovitelných zdrojů energie za smluvenou tržní cenu účastníkovi trhu s elektřinou nebo vyrobenou elektřinu sám spotřebuje, má právo navíc inkasovat od provozovatele přenosové nebo regionální distribuční soustavy na základě předloženého výkazu zelené bonusy. Výše zeleného bonusu je pro každý druh obnovitelného zdroje energie každoročně upravována a zveřejněna v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. V současné době je platné cenové rozhodnutí č. 2/2010.

  Zelený bonus se nefakturuje za soukromou spotřebu elektřiny, ale podle výkladu Ministerstva financí je třeba ho chápat jako úplatu za poskytnutí služby ze strany provozovatele fotovoltaického zařízení odběrateli elektřiny. Pokud provozovatel fotovoltaického zařízení, který je plátcem daně, spotřebovává část vyrobené elektřiny pro osobní potřebu a u potřebných vstupů pro výrobu uplatnil nárok na odpočet daně, jedná se o zdanitelné plnění podle § 13 odst. 4 písm. a) a § 13 odst. 5 zákona o DPH.

  Podle právní úpravy platné do konce 31. 3. 2011 mohl plátce při uplatnění nároku na odpočet daně při pořízení hmotného majetku postupovat ve smyslu § 72 odst. 5 zákona o DPH dvěma způsoby:

  1) uplatnit nárok na odpočet daně v poměrné výši podle předpokládaného rozsahu hmotného majetku pro ekonomickou činnost, nebo
  2) uplatnit nárok na odpočet daně v plné výši a dodaňovat využití tohoto majetku pro účely nesouvisející s ekonomickou činností daní na výstupu za každé zdaňovací období.

  Uplatnění nároku na odpočet plátcem daně v plné výši při pořízení uvedeného fotovoltaického zařízení jako hmotného majetku v roce 2010 tedy bylo v souladu se zákonem o DPH, za podmínky, že plátce následně zdaňoval elektrickou energii použitou pro vlastní spotřebu podle § 13 odst. 4 a 5 zákona o DPH, kdy základem daně je ve smyslu § 36 odst. 6 písm. c) zákona o DPH prakticky cena, za kterou elektrickou energii běžně odebírá.

  Uvedený postup již není možný po 1. 4. 2011 při pořízení dlouhodobého majetku, který bude plátce využívat jak pro ekonomickou činnost, tak i pro účely s ní nesouvisející, jak vyplývá z § 75 odst. 2 novelizovaného znění zákona o DPH. V tomto případě musí být povinně uplatněn poměrný nárok na odpočet daně podle novelizovaných pravidel. Z bodu 6 přechodných ustanovení novely zákona o DPH však vyplývá, že při použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce, pokud byl takový majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona postupuje podle § 13 odst. 4 písm. a) nebo § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Prakticky to znamená, že v dosavadním způsobu vypořádání DPH u fotovoltaického zařízení pořízeného před 1. 4. 2011 by měl plátce pokračovat i po účinnosti novely zákona o DPH.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.