Otázka v diskusi:
Odpočet na dítě

Syrova, 18.3.2011

Student Vš přerušil studium od 4.6.do 19.7.10. V té době byl přihlášen na Úřadu práce (podporu nedostával). Jak budu uplatňovat odpočet na dítě? Myslím že za 6. měsíc má nárok protože do 4.6. má potvrzení o studiu z VŠ. V 7. měsíci má potvrzení o studiu od 19.7. Je také nárok na odpočet i když nebyl zapsán k 1.7.?? Děkuji.

4 odpovědi:

 • Kristýna, 25.3.2013

  Dobrý den,
  prosím o radu,přítel nežije s dítětem a jeho matkou ve společné domácnosti, ale mají stejný trvalý pobyt, může si dát odečet na dítě?
  Moc děkuji za odpověď
 • Petr K., 6.10.2015

  Dobrý den,
  syn-student VŠ ukončil studium prvního semestru k 17.4.2015. Od 8.7.2015 byl přijat do 1. semestru na jinou VŠ. Po tu dobu byl evidován na ÚP a podporu nepobíral. Jak má uplatňovat odpočet na dítě. Za duben a červenec asi ano a jak květen a červen?
  Děkuji
 • Redakční rada Metodických aktualit, 6.6.2011

  Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti za podmínek stanovených v § 35c zákona o daních z příjmů. Vyživovaným dítětem je také zletilé dítě až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání.

  Příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře, který v § 14 stanoví, že soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole (studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu) začíná nejdříve dnem, kdy se dítě stává studentem vysoké školy, a končí dnem, kdy dítě ukončilo vysokoškolské studium. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje také

  a) doba od skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem vysoké školy, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,
  b) kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo řádně studium na vysoké škole, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo řádně studium na vysoké škole, pokud dítě nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost podle § 10 ani nemá po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,
  c) doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole.

  Studium na vysoké škole se ukončuje buď řádným způsobem (vykonáním státní zkoušky), anebo v případech vymezených zákonem o vysokých školách v § 56 (např. zanecháním studia, v případě nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu aj.).

  Přerušení studia však není ukončením studia. Pokud došlo k přerušení vysokoškolského studia, není daná osoba studentem vysoké školy. Uplynutím doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká této osobě právo na opětovný zápis do studia. Dnem opětovného zápisu do studia se stává studentem (viz § 54 a § 61 zákona o vysokých školách). V době přerušení studia tedy nejde o soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání. Nárok na daňové zvýhodnění má rodič do konce měsíce, ve kterém student studium přerušil. Dle § 35c odst. 10 zákona o daních z příjmů lze daňové zvýhodnění uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání.

  V daném případě bude mít rodič nárok na daňové zvýhodnění za červen 2010, neboť k 1. 6. byly splněny zákonem požadované podmínky. Nárok na daňové zvýhodnění vzniká i za červenec 2010, neboť v tomto měsíci znovu začala soustavná příprava dítěte na budoucí povolání (student byl v tomto měsíci opětovně zapsán do studia).
 • Marta, 7.9.2011

  Dobrý den. Studentka ukončila jednoleté pomaturitní studiu angl. jazyka k 30.6.11. V době 1.7 - 31.8.11. nevykonávala výdělečnou činnost. Od 1.9.11 je v evidenci Úřadu práce jako nezaměstnaná, podporu nepobírá. Má rodič nárok na daňové zvýhodnění za červenec a srpen 2011? Děkuji za odpověď

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.