Otázka v diskusi:
daně

Marie Smeltová, 25.2.2011

Dobrý den, syn má trvalé bydliště v ČR. Od ledna do června 2010 pracoval v ČR, od července 2010 pracuje na Slovensku. Část daní bude přiznávat v ČR a část daní mu bude zaměstnavatel zpracovávat na Slovensku. Je daňový rezident nebo nerezident? Děkuji.

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 30.3.2011

  Fyzická osoba může být daňovým rezidentem pouze v jednom státě, ve kterém pak zdaňuje jak příjmy plynoucí ze zdrojů v tomto státě, tak i příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. V ostatních státech zdaňuje jen příjmy, které jí plynou ze zdrojů v příslušném státě.

  V daném případě je třeba postupovat podle Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku č. 100/2003 Sb. m. s., Článku 4 – Rezident, který stanoví:

  „1. Výraz „rezident smluvního státu“ označuje pro účely této smlouvy každou osobu, která je podle právních předpisů tohoto státu podrobena v tomto státě zdanění z důvodu svého bydliště, trvalého pobytu, místa vedení nebo jakéhokoli jiného podobného kritéria, a rovněž zahrnuje tento stát a jakýkoliv nižší správní útvar nebo místní úřad tohoto státu. Tento výraz však nezahrnuje žádnou osobu, která je podrobena zdanění v tomto státě pouze z důvodu příjmu ze zdrojů v tomto státě nebo majetku tam umístěného.

  2. Jestliže fyzická osoba je podle ustanovení odstavce 1 rezidentem obou smluvních států, určí se její postavení následujícím způsobem:

  a) předpokládá se, že tato osoba je rezidentem pouze toho státu, ve kterém má k dispozici stálý byt; jestliže má k dispozici stálý byt v obou státech, předpokládá se, že je rezidentem pouze toho státu, ke kterému má užší osobní a hospodářské vztahy (středisko životních zájmů);
  b) jestliže nemůže být určeno, ve kterém státě má tato osoba středisko svých životních zájmů nebo jestliže nemá k dispozici stálý byt v žádném státě, předpokládá se, že je rezidentem pouze toho státu, ve kterém se obvykle zdržuje;
  c) jestliže se tato osoba obvykle zdržuje v obou státech nebo v žádném z nich, předpokládá se, že je rezidentem pouze toho státu, jehož je státním příslušníkem;
  d) jestliže je tato osoba státním příslušníkem obou států nebo žádného z nich, upraví příslušné úřady smluvních států tuto otázku vzájemnou dohodou.“

  Příjmy ze závislé činnosti vykonávané na Slovensku se zdaňují v souladu s Článkem 14 citované smlouvy. Z hlediska metody vyloučení dvojího zdanění je v souladu s Článkem 22 uplatňována metoda prostého zápočtu.

  Z pohledu tuzemského zákona o daních z příjmů se u příjmů ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a při splnění podmínek uvedených v § 38f odst. 4 aplikuje metoda vynětí. Pokud by to ale bylo pro poplatníka výhodnější, citované ustanovení umožňuje použít metodu vyloučení dvojího zdanění dle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.