Otázka v diskusi:
Výše obratu pro DPH

Zuzka, 25.5.2010

Od jaké výše obratu Kč ročně u neziskové organizace /občanské sdružení/ je potřeba se přihlásit jako plátce DPH? Platí částka nad 1 mil. Kč jako u podnikatelů? Zřizovatelem sdružení je ministerstvo vnitra.
Započítávají se do obratu pouze výnosy bez darů, dotací a členských příspěvků? Děkuji za odpověï.

1 odpověd:

 • Monika, 30.5.2010

  Nezisková organizace se může stát osobou povinnou k dani, pokud vykonává ekonomickou činnost, kterou zákon definuje v § 5 odst. 2. Pokud vykonává pouze činnost, která není ekonomickou činností, není považována za osobu povinnou k dani.
  I když se občanské sdružení stane osobou povinnou k dani, je od DPH osvobozeno, pokud jeho obrat nepřesáhne za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 mil. Kč. Do obratu se přitom započítávají úplaty za zdanitelná plnění, plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, nebo plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54, § 55 a § 56 , pokud nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Do obratu se tedy nezahrnují plnění osvobozená dle §§ 57 - 62, dále úplata z prodeje hmotného majetku a odpisovaného nehmotného majetku nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem, o kterých osoba povinná k dani účtuje nebo o kterých vede evidenci.
  Členské příspěvky od vlastních členů nevstupují do obratu, neboť nejsou předmětem daně.
  Výše uvedené samozřejmě platí, pokud nevznikne povinnost registrovat se k dani z jiných v zákoně uvedených případech (viz § 94).
  Nezisková organizace se však může stát i osobou identifikovanou k dani dle § 96 - např. pokud by v tuzemsku pořídila zboží z jiného členského státu EU a hodnota tohoto zboží bez DPH by v běžném kalendářním roce převýšila částku 326 tis. Kč. Pak by byla povinna se také registrovat.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.