Otázka v diskusi:
RADA - VEDENÍ ÚČETNICTVÍ MALÉ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Daniel, 29.1.2010

Dobrý den,

při hledání informací o FVE jsem na internetu narazil na tento portál. Uvažuji o malé fotovoltaické elektrárně na střeše rodinného domu. Trochu mě však zneklidňuje nutnost vedení podvojného účetnictví.

Věřím však, že by to nemuselo být až tak složité, kdysi jsem na střední škole účetnictví studoval (Obchodní akademie, pak na VŠ), dost věcí se od té doby určitě změnilo, ale obecné zásady znám a tak mi to není úplně cizí.

Fakturoval bych EONu čtvrtletně, takže bych ročně moc účetních případů neměl. Jednou ročně bych ještě zaúčtoval platbu pojištění FVE z účtu. Co všechno ještě kromě proplacení faktur na účet by bylo u FVE nutno účtovat?

Prosím o radu, který zdarma použitelný software by pro takovéto účetnictví byl vhodný a podrobný návod účtování v mém případě.


Děkuji a přeji příjemný den


Daniel

4 odpovědi:

 • , 16.8.2012

 • Bidlovka, 2.2.2010

  Učetnictví (Po i FO!): podle § 11 odst. 1 písm.f) je držitel licence podle energetického zákona povinen být účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu (=zákon o účetnictví) a sestavovat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkazy (upravuje § 20 energetického zákona).

  Účetní jednotka je dle § 1 odst. 2 písm.h) ZoÚ povinna vést účetnictví ode dne zahájení činnosti do dne ukončení činnosti, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Ode dne udělení licence a ode dne výroby a prodeje elektrické energie je tedy i FO povinna vést účetnictví (u PO je to jasné). Držitel licence má povinnost účtovat o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření odděleně zvlášť za každou z licencovaných činností v souladu se zákonem o účetnictví.

  Závěr: nevedení účetnictví je nejen deliktem dle zákona o účetnictví, ale je porušením i energetického zákona, kde se držitel licence vystavuje riziku zrušení licence či zahájení přestupkového řízení dle tohoto zákona.

  Doporučení pro FÚ:
  Účetní jednotce, která nevede účetnictví nebo je nezačne vést ode dne stanoveného v ZoÚ se uloží pokuta do výše 6% hodnoty aktiv celkem. Při určení výměry pokuty ÚJ se přihlíží k závažnosti protiprávního jednání, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž bylo spácháno. Lze doporučit FÚ, aby využili nejdříve možnosti uvedené v § 37a, rozhodnutím uložili účetní jednotce odstranit protiprávní stav způsobený protiprávním jednáním-nevedením účetnictví. Teprve poté, že ani tuto uloženou povinnost účetní jednotka nesplní, přistoupí FÚ k uložení sankce-pokuty za účetnictví.

  Øešeno na KV MF (247/29.10.08 a 257/28.01.09)-daň z příjmů:
  Odpisování:
  FVE se obvykle skládá z následujících částí (nutno je však posuzovat individuálně):
  · venkovní stavební základ včetně nosné konstrukce, venkovní kabely (4. odpisová skupina)

  · nosná konstrukce na střeše budovy, kabely (=TZ budovy)

  · fotovoltaické systémy, fotovoltaické panely, měniče (3. odpisová skupina)

  · samostatné fotovoltaické články (2. odpisová skupina)

  · V úvahu připadá také dočasná stavba, která se odpisuje dle § 30 odst. 4 ZDzP.
  Zahájit daňové odpisování je možné až po skončení nároku na osvobození. Pokud po dobu, kdy je uplatňováno osvobození dle § 4 odst. 1 písm.e, resp. § 19 odst. 1 písm.d) nebude poplatník uplatňovat odpisy, ať již z titulu jejich nezahájení či přerušení, o tyto odpisy z daňového hlediska „nepřijde“ (tzn. nemusí je vést evidenčně s nemožností jejich následného uplatnění po uplynutí osvobození) a může je uplatnit po skončení osvobození.
  Tento postup nelze využít u dočasné stavby, kde se daňové odpisy musí uplatňovat po dobu životnosti.
  Odůvodnění: Podle znění § 30 odst. 7 se počínaje zdaňovacím obdobím 2008 roční odpis stanovený s přesností na dny nebo na celé měsíce uplatní počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování (§ 26 odst.5), přitom odpisování nelze přerušit.
  Podle § 30 odst. 4 se roční odpis dočasných staveb stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby trvání. Je-li doba trvání dočasné stavby stanovena rozhodnutím stavebního úřadu, není možné, aby poplatník dobu trvání dočasné stavby „ponížil“ o dobu uplatnění osvobození.
  Pokud poplatník odpisování nezahájí, nelze odpisy za zdaňovací období, v nichž neodpisoval, již nikdy uplatnit, protože přesun „kumulovaných odpisů“ do období od ukončení osvobození do doby trvání dočasné stavby by byl v rozporu se způsobem stanovení odpisů podle § 30 odst. 7 (v podstatě bude v tomto případě výsledek shodný, jako u poplatníků, kteří uplatňují výdaje paušálem).
  Je-li upraveno, od kdy se stanoví roční odpis dočasné stavby, není možné její odpisování odložit až na dobu, kdy uplyne osvobození příjmů podle § 19 odst. 1 písm.d). Pokud jde o den, kdy byly splněny podmínky pro odpisování, je nutno ho určit podle § 26 odst. 5 ZDzP.
  Z toho vyplývá, že poplatník je povinen uplatňovat odpisy dočasné stavby i během období, po které má příjmy z provozu této dočasné stavby osvobozeny. Při stanovení ZD z příjmů je však nutné podle § 25 odst. 1 písm.i) ZDzP o tyto odpisy zvyšovat vykazovaný výsledek hospodaření.
  První uvedení do provozu:
  V souladu s § 4 odst. 1 písm.e) a § 19 odst. 1 písm.d) se za první uvedení do provozu považuje i zkušební provoz, na základě něhož plynou poplatníkovi příjmy.
  Okamžikem uvedení do provozu je až okamžik, kdy je schválen provoz daného ekologického zdroje elektrické energie jak dle stavebních předpisů, tak dle předpisů platných pro oblast energetiky.
  Obecně by neměla nastat situace, kdy by podle stavebního zákona bylo možné dílo užívat a podle energetického zákona ne. Pokud by ale zmíněná situace nastala, je nutné pro účely daňového režimu považovat za první období, kdy je možné příjmy osvobodit, období, ve kterém bylo dílo uvedeno do provozu podle stavebních předpisů, a to i ve vazbě na možnost dosahování příjmů.


  Osvobození příjmů

  Fyzické osoby: § 4 odst. 1 písm.e) ZDzP: od daně z příjmů FO osvobozeny příjmy z provozu solárních zařízení (v kalendářním roce, v němž byly poprvé uvedeny do provozu a v bezprostředně následujících 5 letech). Dle § 4 odst. 3 ZDzP se lze osvobození vzdát.
  Právnické osoby: § 19 odst. 1 písm.d) ZDzP:od daně z příjmů PO jsou osvobozeny příjmy z provozu solárních zařízení (1+5). Dle § 19 odst. 2 ZDzP se osvobození lze vzdát . Osvobození není obligatorní, pokud ho DS nechce využít, musí nejpozději ve lhůtě pro podání DP za zdaňovací období, kdy bylo zařízení uvedeno do provozu oznámit tuto skutečnost místně příslušnému FÚ


  Daňová neúčinnost nákladů
  · po dobu osvobození příjmů je nutné ze strany DS přesně evidovat všechny výdaje související s provozem energetického zařízení (opravy, udržování, mzdy, související pojistné na SP a ZP zaměstnanců obsluhy)
  · § 25 odst. 1 písm.i): výdaje související s osvobozenými příjmy jsou daňově neúčinné
  · odpisy: DS může využít § 26 odst. 8 a odpisy neuplatnit, může zahájení odpisování posunout až do období, kdy již nelze osvobození příjmů uplatnit (např. při uvedení do provozu r. 2008 lze zahájení odpisování odložit na r. 2014)
  · daňové přiznání za PO se vždy podává
  -ř. 110-uplatní se odečet osvobozených příjmů
  -ř. 40 – uplatní se připočítání souvisejících nákladů


 • Monika, 4.2.2010

  K dané problematice naleznete informace i v odborném časopise Svazu účetních - v Metodických aktualitách, např. v čísle 9/2009 (zde byly také publikovány v úplném znění příspěvky a závěry z Koordinačního výboru, které uvádí předchozí účastník diskuse) anebo v právě připravovaném čísle MA 3/2010.
 • www.ucetnictviuh.estranky.cz, 5.2.2012

  www.ucetnictviuh.estranky.cz

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.