Otázka v diskusi:
DPH při zpětném dovozu reklamovaného zboží

Lucie Šafaříková, 8.11.2023

Dobrý den, mám následující dotaz. Naše společnost se sídlem v tuzemsku je plátcem DPH a není registrovaná k DPH v žádné jiné zemi. Od dodavatele z Velké Británie jsme dovezli nástroje, které používáme pro výrobu našich výrobků. Dovoz máme doložený celní deklarací. Od dodavatele jsme obdrželi fakturu, kterou jsme dodavateli zaplatili. Z dovezeného zboží jsme odvedli DPH a zároveň jsme si ji nárokovali na odpočet, dovoz jsme uvedli v daňovém přiznání k DPH. Po příchodu zboží jsme zjistili, že jeden z dovezených nástrojů neodpovídá naší objednávce. Nástroj jsme vrátili dodavateli (dodavatel si sám zajistil přepravce a proclení, naše společnost nemá k dispozici žádné vývozní dokumenty). Poté nám dodavatel zaslal správný nástroj, ale již jen s proformafakturou pro celní účely, tedy bezplatně. K dovozu máme opět celní deklaraci. Máme i tento dovoz uvést do daňového přiznání k DPH a máme i zde nárok na odpočet DPH? Pokud by vývoz reklamovaného nástroje zajišťovala a proclívala naše firma, mělo by to nějaký dopad na DPH? Děkuji předem za odpověď a jsem s pozdravem Lucie Šafaříková

3 odpovědi:

 • Metodická rada SÚ ČR, 7.12.2023

  Celou transakci lze rozdělit do tří po sobě jdoucích transakcí, které mají následující základ. Tuzemský plátce sjednal kupní smlouvu s dodavatelem ze třetí země (Velká Británie). Tuzemský plátce DPH v pozici kupujícího navrhl příslušnému celnímu úřadu v tuzemsku celní režim volný oběh. Tento celní režim je postaven na principu, že dovozce podá se všemi přílohami dovozní celní deklaraci (JSD), na základě které se stanoví celní hodnota (tj. částka, z níž se počítá clo) a následně si plátce samovyměří základ daně při dovozu na řádku 7 daňového přiznání k DPH a případně si i nárokuje odpočet na řádku 43.

  Díky proclení a zdanění završující propuštění zboží do volného oběhu nabývá toto zboží status EU. Ten umožňuje dovozci následně volně nakládat se zbožím v EU (tj. dále ho prodávat, zapracovat do výroby atp.).

  Ze zadání dotazu je patrné, že dovozce si řádně na základě JSD samovyměřil daň na řádku 7 daňového přiznání k DPH, avšak není zde zmínka o zaplaceném clu vyměřeném celním úřadem vystavujícím dovozní JSD. To má svoje opodstatnění s ohledem na výjimku dojednanou mezi odstupující Velkou Británií a EU, kde si obě strany dojednaly pětiletou výjimku ohledně absence dovozních cel na zboží mezi Velkou Británií a EU (včetně obráceného směru toku zboží) za předpokladu, že zboží má původ v EU nebo ve Velké Británii. Lze usuzovat, že clo nebylo s ohledem na výše uvedené u tohoto dovozu z Velké Británie vyměřeno.

  Následně došlo k určitému kontrolnímu přeměření či kontrole dovezeného zboží u kupujícího (toho času již se statusem EU) a kupující zjistil, že zboží rozměrově neodpovídá. Dochází logicky k bezúplatnému vrácení zboží zpět do třetí země za účelem provedení nápravy. Náprava dle popisu v dotazu neprobíhá nějakou fyzickou úpravou (zbroušení či naopak aplikace chybějícího materiálu), ale zjevně jde o náhradu menšího dílu za větší či naopak většího za menší tak, aby to bylo v souladu s technickými požadavky kupujícího.

  Je zřejmé, že pouze první ze tří transakcí byla dodáním, tj. bylo převedeno vlastnické právo z britského prodávajícího na tuzemského kupujícího, zatímco další dvě transakce (ad 1/ expedice vadného dílu do Velké Británie a ad 2/ vrácení správného dílu z Velké Británie do ČR) nesplňují parametry dodání (již se nemění vlastník – zůstává jím tuzemský dovozce).

  Přestože druhá a třetí transakce není dodáním, tak se v souladu s principy Celního kodexu musí řešit celně, tj. celní orgány musí být prostřednictvím podané celní deklarace včetně všech příloh informovány o tom, co se transportuje do a z třetí země a jaká je převodní hodnota. Jelikož u druhé a třetí transakce neexistuje faktura (nejde o dodání), tak se zboží musí ocenit pro potřeby celního řízení náhradním způsobem. A to je z popisu v dotazu patrné v tom detailu, kde je poukázáno na fakt, že britský dodavatel provedl výměnu (tj. poslal rozměrově správný díl), avšak v rámci náhradního plnění a zdarma. Britský partner vyhotovil tzv. fakturu pro celní účely, která má povinné cenové notifikační účinky pro celní úřad. V tomto případě na straně dovozce nebude vyměřeno ani clo, ani nevznikne povinnost samovyměřovat DPH.

  Zároveň se dovozce musí ujistit a být schopen prokázat, že došlo při výměně zboží k něčemu, co smluvní podmínky vymezují jako náhradu vadného zboží či tzv. opravu zdarma v rámci záručních podmínek apod. Rozhodně není přípustné, aby došlo v rámci výměny k nějakému technickému zhodnocení nebo dokonce výměně zboží za zboží jiné hodnoty apod.

  Závěrem lze doporučit, aby dovozce mající opakované problémy s dodávkami ze třetích zemí, které vykazují nějaké vady, počkal s navržením celního režimu volný oběh a využil například celní režimy dočasné uskladnění nebo uskladnění v celním skladu (bohužel vyžadují souhlas celního úřadu a lze o ně požádat). Oba tyto režimy opravňují dovozce provést kontrolu zboží před tím, než dojde k jeho proclení a zdanění. Díky těmto celním režimům má dovozce právo oznámit dodavateli ze třetí země vady a využít celního režimu zpětný vývoz, aniž by mu bylo vyměřeno dovozní clo a vznikla mu povinnost přiznat DPH z dovozu. Zpětný vývoz tudíž umožňuje vracet nechtěné, vadné či neprodejné zboží do třetí země, aniž by vznikla jakákoli berní povinnost v podobě vyměřeného cla nebo přiznaného DPH z dovozu.
 • Michal Mach, 8.11.2023

  Dobrý den,
  to se musíte obrátit na daňaře, to co uvádíte vypadá spíše na reklamaci ( chybné dodávky ) , normálně by asi byl vystaven nějaký opravný doklad, pokud byla reklamace ( nebo nějaká vratka ) řešena výměnou, bohužel nevím.
 • Michal Mach, 9.11.2023

  Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží

  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  Daňový doklad při dovozu (§ 33)

  Za daňový doklad při dovozu zboží do tuzemska se považuje:

  rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň, nebo
  jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.
  Za daňový doklad při vrácení zboží zpět do tuzemska se považuje rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.

  Daňový doklad při vývozu (§ 33a)

  Za daňový doklad při vývozu zboží se považuje daňový doklad vystavený podle § 28 odst. 1 písm. a). To znamená, že plátce je povinen vystavit daňový doklad v případě dodání zboží nebo poskytnutí služby osobě povinné k dani nebo právnické osobě nepovinné k dani, s výjimkou plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně.

  Oprava základu daně při dovozu zboží ( DBP - reklamace ) §42 ( 8 ) :

  8) Při dovozu zboží, kdy vyměří daň celní úřad a je nesprávně uplatněn základ daně nebo sazba daně, plátce tuto skutečnost oznámí celnímu úřadu, který daň původně vyměřil.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.