Otázka v diskusi:
Paušální daň pro OSVČ ( superpaušál 3v1 OSVČ ) při nutnosti výstupu - ukončení režimu superpaušálu

Michal Mach, 15.2.2022

Dobrý den,

nevíte někdo jak postupovat pokud klient který byl v roce 2021 evidován na FÚ v tzv. superpauěálu a současně od 6/21 se stal plátcem DPH, tedy v průběhu roku 2021 přestal plnit podmínky paušálu.

Podle pokynů plátcovstvím DPH se v podstatě OSVČ" vyřadila ze systému superpaušálu", za rok 2021 bude podávat klasické DP k DPFO ( které aktuálně nejde elektronicky - protože prostě systém moje daně je mimo provoz :-) ) a přehledy SP a ZP. Potom se má zato, že ona jedna platba, kumulující daň z příjmu, SP a ZP OSVČ se rozúčtuje na 3 díly a každý díl je v podstatě zaplacenou zálohou podnikatele z části na daň z příjmu ( 100 x 12 tedy 1200,- ) , z části záloha na SP a z části záloha na ZP.

Potud ještě celkem OK.

Ale jak a co platit na ČSSZ a ZP od ledna 2022 ? Ona klientka v podstatě vypadla ze superpaušálu již od 6/2021 a je uvedeno že :

Z pokynů ČSSZ :

OSVČ v superpaušálu v daném zdaňovacím období kdy poruší podmínky pro :

- má započitatelné příjmy ze SVČ převyšující 1 000 000 Kč,
- se stane plátcem DPH nebo jí vznikne registrační povinnost k DPH,
- se stane společníkem v. o. s. nebo komplementářem komanditní společnosti.

Do konce kalendářního roku (zdaňovacího období), ve kterém nastal jeden z uvedených důvodů (nesplnění podmínek účasti v paušálním režimu), je OSVČ považována za poplatníka v paušálním režimu – nadále platí paušální zálohy, a to i po zbývající kalendářní měsíce SVČ tohoto kalendářního roku. Za tento kalendářní rok je však povinna podat přehled.

ZP ( z pokynů VZP ) :

- vstup do paušálního režimu nebo jeho ukončení registruje vždy Finanční správa, která posuzuje a kontroluje splnění všech podmínek pro vstup do paušálního režimu - referenti VZP tuto informaci/kategorii (OSVČPP) ručně do RSZP NEZADÁVAJÍ ani NEUKONČUJÍ

Pokud tomu rozumím, tak OSVČ který v průběhu roku 2021 přestal plnit podmínky superpaušálu, si onu platbu superpaušálu 3v1 doplatí do konce kalendářního roku, tedy zde do konce roku 2021.

Následně musí počkat až zareaguje její FÚ a odešle jak jí tak na její OSSZ a ZP informaci o tom, že je OSVČ vyřazena ze suparpaušální daně ( to by mělo být od 1/2022 protože, jak jsem pochopil nikdo jiný než FÚ klientku v podstatě nemůže ze superpaušálu "vyřadit" ) a podnikatel tedy začne platit klasické zálohy na SP a ZP od 1/2022 ( ale v jaké výši - když ještě nejsou podány přehledy s vyúčtováním OSVČ za rok 2021 ?? )

Tedy :

- tedy má i nadále od ledna 2022 platit onu kumulovanou platbu 3v1 superpaušálu, a to do doby dokud jej FÚ prostě administrativně ze superpaušálu nevyřadí ( i když " dle zákona" dávno neplní podmínky superpaušálu a po ukončení zdaňovacího období tedy koncem roku 2021 již NENÍ považována za podnikatele v superpaušálním režimu )

- nebo má prostě zrušit od 1/2022 příkaz k platbě suparpaušální částky, a začít platit na ČSSZ a ZP klasické zálohy ( ale v jaké výši ? minimální do podání přehledů ? nebo v poslední známé výši před vstupem do paušálu ? ) s tím, že na administrativní úkon z FÚ ( tedy vyřazení ) si prostě počká ( až to laskavě udělají ) a doručí ono ukončení superpaušálu na ČSSZ a ZP.

Klientka byla všech institucích s dotazem jak postupovat, výsledek ?

Pro Vaši informaci: Byla jsem dnes na Finančním úřadě, ZP a ČSSZ ohledně nahlášení ukončení superpaušálu. Na FÚ mi paní sdělila, že je to pro ni nové a nemá instrukce. Na ZP a ČSSZ mi sdělili, že dokud nebudou mít výstup z FÚ nemohou nic dělat.

takže klasika - nikdo nic neví

2 odpovědi:

 • Michal Mach, 15.2.2022

  Tak dnes, už se jim to DP k DPFO za 2021 podařilo zprovoznit :

  Nový formulář pro podání daňového přiznání je dostupný na portálu MOJE daně
  15. 2. 2022
  Formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 je od dnešního dne dostupný v aplikacích Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) a v Daňové informační schránce plus (DIS+). Zveřejněním nového formuláře (a příslušných XSD schémat) je již možné odeslat elektronické podání daňového přiznání.

 • Metodická rada SÚ ČR, 2.3.2022

  Jestliže se OSVČ stala v roce 2021 poplatníkem v paušálním režimu a následně v průběhu zdaňovacího období (kalendářního roku) se stala plátcem DPH nebo jí vznikla registrační povinnost k dani z přidané hodnoty (s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby), přestala splňovat podmínky tohoto režimu. Byla tudíž povinna dle § 38lg zákona o daních z příjmů tuto skutečnost oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém tato skutečnost nastala.

  Plátcovství DPH je okolností, která vede k ukončení paušálního režimu. K ukončení však v tomto případě nedochází v průběhu kalendářního roku, ale až po jeho skončení. OSVČ tedy zůstala poplatníkem v paušálním režimu až do konce zdaňovacího období - v daném případě do konce roku 2021 [§ 2a odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů].
  Paušální zálohy se platí od zálohového období (kalendářního měsíce), ve kterém se poplatník stal poplatníkem v paušálním režimu, do zálohového období (kalendářního měsíce), ve kterém poplatník přestal být poplatníkem v paušálním režimu (§ 38lk odst. 4 zákona o daních z příjmů). Z uvedeného vyplývá, že měsíční paušální zálohu ve výši 5 469 Kč byla OSVČ povinna hradit až do prosince 2021.

  Protože se OSVČ stala v průběhu roku 2021 plátcem DPH, její daň nemůže být rovna paušální dani (viz podmínky § 7a odst. 1 zákona o daních z příjmů). Vzniká jí povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ve kterém musí uvést veškeré zdanitelné příjmy včetně příjmů ze samostatné činnosti. Rovněž je povinna podat přehled o příjmech a výdajích ČSSZ a přehled o výši daňového základu zdravotní pojišťovně (v tomto případě se pro účely zdravotního pojištění použije nový formulář „Přehled pro OSVČ v paušálním režimu za rok 2021“). Uhrazené paušální zálohy se započtou na daň (100 Kč x 12) a na pojistné na zdravotní pojištění (2 393 Kč x 12) a pojistné na sociální pojištění (2 976 Kč x 12).

  V roce 2022 OSVČ již není poplatníkem v paušálním režimu. Dle „neoficiálních informací“ ČSSZ je na OSVČ po ukončení paušálního režimu pohlíženo jako na OSVČ zahajující samostatnou činnost v roce 2022. OSVČ vykonávající hlavní činnost je tedy povinna od ledna 2022 až do měsíce podání přehledu hradit zálohy na pojistné na sociální pojištění z minimálního měsíčního vyměřovacího základu platného pro rok 2022, tj. ve výši 2 841 Kč. Lze doporučit obdobným způsobem postupovat i v případě zdravotního pojištění, výše minimální zálohy od ledna 2022 činí 2 627 Kč (její výše je stejná jako v případě OSVČ v paušálním režimu).

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.